СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности”

 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в конкурса за длъжността главен експерт – 1 щ. бр. в
отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности

         

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

  1. Саша Луканова Гетова
  2. Мая Димитрова Цветкова
  3. Боряна Георгиева Димитрова
  4. Маргарита Николаева Василева
  5. Николай Христов Цанков
  6. Светлана Георгиева Николова
  7. Радостина Цветанова Гетова

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, на 27.03.2020 год. ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за посочените допуснати кандидати. Датата/датите на провеждане на тест и интервю ще бъде след 06.04.2020 год.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
  2. Закон за електронните съобщения;
  3. Закон за пощенските услуги.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

  

 

Станислава Йорданова
директор на дирекция ФАД  и
председател на конкурсната комисия