СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” – 1 щ. бр., „Инспекторат”

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в конкурса за длъжността ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията 1 щ. бр., „Инспекторат

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите: 

  1. Галя Симеонова Георгиева
  2. Иван Методиев Каназирски
  3. Толя Вильова Кирилова
  4. Гинка Василева Тодорова

 Посочените допуснати кандидати трябва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на „Инспекторат“ в контекста на задълженията по закон и спецификата на Комисията за регулиране на съобщенията като специализиран независим държавен орган“формат А4 до 10 стандартни машинописни страници до 17:30 часа на 27.03.2020 год. на e-mail hr@crc.bg.

Допуснатите до защита на концепцията кандидати ще бъдат уведомени чрез представената от тях електронна поща и по телефона, и трябва да се явят за защитата на 03.04.2020 год. в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6. Всеки допуснат кандидат ще бъде уведомен на 31.03.2020 год. чрез електронната поща и по телефона за индивидуален час за защита на концепцията, която ще стартира от 10:00 часа.

Издържалите защитата на концепцията кандидати ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение и по телефона, и трябва да се явят на интервю на 03.04.2020 год. в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6. Всеки допуснат кандидат ще бъде уведомен чрез писмено съобщение и по телефона за индивидуален час за интервю, което ще стартира в 14:00 часа.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

в) Определи:

  1. Коефициентите при формиране на резултатите от конкурса, както следва:

- за разработване на концепцията и за нейната защитакоефициент 4;

- за интервюто                                                                         – коефициент 5.

 

  1. Следните критерии за оценка на писмената концепция:

- Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция. Всеобхватност и пълнота на концепцията.

- Познаване функциите и спецификата на Комисията за регулиране на съобщенията, на звеното и длъжността, за която се кандидатства.

- Отговорностите и изискванията към звеното и длъжността, съгласно нормативните актове.

- Формулиране на приоритети в управлението на звеното, цели и действия за изпълнението им. Очаквани резултати.

- Стратегическо мислене, последователност, обоснованост на изложението.

- Структура на концепцията и езикова култура при представянето й.

  

  1. Начина на формиране на резултатите от конкурса, както следва:

- Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

- Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

- Време за защита на концепцията – до 30 минути за всеки кандидат.

- Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-сепенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

- Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

- До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценката на писмената концепция и от оценката на нейната защита е най-малко „8“.

 

Съгласно чл. 42 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно приложение № 1 и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Чрез въпросите по време на интервюто се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала: 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността, и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за длъжности, определени в категория „висши държавни служители“.

Оценката от интервюто на всеки един от кандидатите се формира на база средно аритметично от оценките по различните критерии. Крайната обща средна оценка от интервюто на кандидатите е на база средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на конкурсната комисия. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността).

            Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса – писмена концепция и нейната защита и от интервюто, умножени с определените коефициенти. Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр, съгласно приложение № 8.

           

Класиране

В 10-дневен срок от приключване на конкурса, комисията изготвя протокол за проведения конкурс. Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на КРС.

В 10-дневния срок, извлечение от протокола отразяващ резултатите се връчва на всички кандидати, които са се явили на интервю, по електронната поща или писмено.

 

Мирослава Тодорова

с.д. главен секретар на КРС  и

председател на конкурсната комисия