Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Кратко описание на длъжността: Информира медиите и обществените организации за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Изготвя, предлага и разпространява официални прессъобщения от името на КРС. Организира подготовката на материали за медиите, съвместно с останалите дирекции от администрацията на КРС, съобразно техните компетенции. Предлага медиа-планове и стратегии с оглед разрешаване на конкретни проблеми, възникнали по отношение на външната комуникативна среда за КРС. Осъществява ежедневен мониторинг на медиите/агенциите, вестници, радиа, телевизии, по отношение на материалите, свързани пряко или косвено с дейността на КРС, и изготвя пресклипинг. Подпомага председателя и членовете на КРС в подготовката на материали, свързани с публичните изяви и дейности.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
  • Подходяща специалност: хуманитарна;
  • Професионален опит – над 4 години опит или ранг, придобит като държавен служител III младши;
  • Много добра компютърна грамотност;
  • Много добро ниво на английски език. Владеенето на друг чужд език е предимство.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи: 16.03.2020 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни