Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” – 1 щ. бр., „Инспекторат“

Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност на Инспектората в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Изготвя и предоставя за утвърждаване на председателя на КРС Стратегически план на Инспектората за период от четири години и Годишен план за контролната дейност на Инспектората. Прави предложения до председателя на КРС за извършване на проверки в т.ч. кои от инспекторите по чл. 46 от ЗА, бъдат включени в тях. Докладва на председателя на КРС за установените проблеми и предлага мерки за предприемане на коригиращи действия. Изисква информация и отчети за дейността на административните звена в КРС. Предоставя на председателя на КРС аналитични отчети за резултатите от осъществявания контрол на дейността на административните звена в КРС и предлага конкретни мерки за разрешаване на проблемите, констатирани в хода на контролната дейност върху тях.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен: висше, магистър;
  • Подходяща специалност: икономическа, техническа, право;
  • Професионален опит – над 7 години опит, от които не по-малко от 5 години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация или ранг, придобит като държавен служител V старши;
  • Много добри административни познания и умения;
  • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, Powerpoint;
  • Минимум работно ниво на ползване на английски език.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1500 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на „Инспекторат“ в контекста на задълженията по закон и спецификата на Комисията за регулиране на съобщенията като специализиран независим държавен орган“ – формат А4 до 10 стандартни машинописни страници;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Краен срок за подаване на документи: 12.03.2020 год.

Информация във връзка с обработването на лични данни