Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Административни дейности”, дирекция „Финансови и административни дейности”

 

Комисия за регулиране на съобщенията

 обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Административни дейности”, дирекция „Финансови и административни дейности”

 

Кратко описание на длъжността: Извършва ежедневна деловодна обработка на обикновени и електронно подписани входящи и изходящи документи. Регистрира в деловодната система, обработва и разпределя входящата и изходящата кореспонденция на КРС. Регистрира в деловодната система получените и изпраща регистрираните по общ ред факсимилни съобщения. Изготвя необходимите описи и извършва експедиция на входящата и изходящата кореспонденция на КРС. Води отчетност и осигурява информация по получена и изпратена кореспонденция на КРС. Ежедневно извършва размножаване на оперативни документи, както и текущото съхраняване в дела на документите за календарната година в съответствие с утвърдената в КРС номенклатура. Информира гражданите по телефона и на място.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Подходяща специалност: административна, техническа, икономическа, публична администрация, др.;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Да притежава много добри административни умения;
 • Много добри компютърни умения – MS Office пакет;
 • Умение да работи с хора и в екип;
 • Умения за работа с факс, скенер и копирна техника.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 700 лв. до 900 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 13.09.2019 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни