Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт”- 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии”, дирекция „Финансови и административни дейности”

Комисия за регулиране на съобщенията

обявява конкурс за длъжността „Младши експерт”- 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии”, дирекция „Финансови и административни дейности”

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейностите по инсталация, поддръжка и администриране на стандартен потребителски софтуер и операционни системи за персонални работни места, обучение и консултиране на потребителите във връзка с внедрени в експлоатация информационни продукти и технически средства. Изготвя публикации за Интернет страницата на КРС. Поддържа и изгражда системи за информационна сигурност, антивирусна защита, документооборотна, счетоводни и правно-информационни системи, MS Active Directory, PKI.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Подходяща специалност: информационни и комуникационни технологии;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добри познания и практически умения в областта на информационните технологии за поддръжка и работа с базово програмно осигуряване, компютърни мрежи, интернет услуги и приложения;
 • Английски език – работа с професионална литература.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 700 лв. до 900 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю;

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 • Заявление по образец  в него не следва да се попълва информацията за професионален   опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ професионален опит, ако има такъв;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата ( до 30.05.2019 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни