Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

Комисия за регулиране на съобщенията

обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

 

Кратко описание на длъжността: Изпълнява функции, свързани с подпомагане на участието на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) в дейността на специализираните международни, регионални и европейски организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги, като анализира и синтезира информация от интерес за КРС; изготвя кореспонденция, писма, доклади, справки; участва в логистичното осигуряване на  международната дейност и оказва подкрепа при изпълнението на протоколните дейности на Комисията.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Подходяща специалност: хуманитарни науки, икономика
 • Професионален опит- не се изисква;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на друг чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 700 лв. до 900 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • практически изпит за преценка на владеенето на английски език;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски език, ако има такива.

Документите ще се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 23.05.2019 год. – 15:00 ч.)в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни