Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

Комисия за регулиране на съобщенията

обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

 

Кратко описание на длъжността: Изпълнява функции, свързани с участието на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) в дейността на специализираните международни, регионални и европейски организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги, като анализира, синтезира и представя обобщена информация за предстоящи международни събития от интерес за КРС  - конгреси, семинари, конференции, работни срещи, др.; оказва подкрепа при подготовката, подписването, и изпълнението на споразумения и работни програми за сътрудничество между КРС и регулаторните органи на други страни; изготвя доклади, кореспонденция, писма, справки и др.; участва в логистичното осигуряване на международната дейност и оказва подкрепа в протоколните дейности на Комисията.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
  • Подходяща специалност: хуманитарни науки, икономика.
  • Професионален опит: над 2 години опит или ранг, придобит като държавен служител ІV младши;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на друг чужд език е предимство;
  • Компютърна грамотност;
  • Специализации в областта на международните отношения ще се считат за предимство.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 1000 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • практически изпит за преценка на владеенето на английски език;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

Документите ще се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 23.05.2019 год.-15:00 ч.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни