Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

 

Кратко описание на длъжността: Участва в координирането на комуникациите и обмена на информация с международните и европейските институции, имащи отношение към функциите на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС); участва в изготвянето на обзорни материали и работни документи за осигуряване на ефективното представителство на КРС в инициативи на специализираните международни, регионални и европейски организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги; текущо следи и анализира регулаторните практики на националните регулаторни органи на останалите държави-членки на ЕС в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги и пощенските услуги; подпомага логистичното осигуряване на международната дейност на КРС.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
  • Подходяща специалност: хуманитарни науки, икономика.
  • Професионален опит: над 4 години опит или ранг, придобит като държавен служител ІІІ младши;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на друг чужд език е предимство;
  • Компютърна грамотност;
  • Специализации в областта на международните отношения ще се считат за предимство.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 900 лв. до 1200 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • практически изпит за преценка на владеенето на английски език;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

Документите ще се приемат в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 23.05.2019 год. -15:00 ч.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни