Със свои Решения №№ 28, 30 и 32 от 17.01.2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие изменения и допълнения на Функционални спецификации за преносимост на географски, мобилни и негеографски номера.

Комисията за регулиране на съобщенията, със свои Решения №№ 2830 и 32  от 17.01.2019 г., прие изменение и допълнение на следните документи:

Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление;

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

Решенията са обнародвани в Държавен вестник бр. № 10 от 01.02.2019 г.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект наФункционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление“.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект наФункционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга“.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект наФункционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“.

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „А1 България” ЕАД;

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Теленор България“ ЕАД (Теленор);

- „Мобилни алтернативни комуникации” АД.