Годишни въпросници за дейността на операторите през 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 50/24.01.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, пощенските оператори, посочени в Приложение 6, Приложение 7 и Приложение 8 към него, следва да предоставят информация съгласно образци на въпросници Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 към решението.

Срокът за предоставяне на информацията е 31-ви март 2019 г.

 

Обръщаме Ви внимание, че формуляр на въпросник „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение 1 към решението) се попълва и изпраща в КРС от всички оператори, посочени в Приложения от 6 до 8 към решението, независимо от това дали през 2018 г. са осъществявали дейност или не !

 

Необходимостта от попълване на останалите 3 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от 2 до 4 към решението) зависи от това какви пощенски услуги сте предоставяли през 2018 г. – всеки оператор следва да попълни първо формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което следва да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

Образците на въпросниците се съдържат във файлове формат „*.xls”, достъпни чрез следните линкове:

  1. Въпросник обща част за отчет на дейността през 2018 г. на пощенските оператори, извършвали пощенски услуги;
  2. Въпросник за отчет на дейността през 2018 г.на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и операторите, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на УПУ;
  3. Въпросник за отчет на дейността през 2018 г. на оператори, лицензирани за извършване на услугата „пощенски парични преводи“ (ППП);
  4. Въпросник за отчет на дейността през 2018 г. на оператори, регистрирани за извършване на неуниверсални пощенски услуги (НПУ).

 

Попълнените формуляри на въпросници, заедно с придружително писмо към тях, съдържащо информация за видовете въпросници, които предоставяте, се подават в КРС по един от следните три начина:

1. Чрез електронния портал на комисията; или

2. На хартиен носител и по електронна поща на адрес postmarket@crc.bg; или

3. На електронен носител.

Чрез електронния портал на комисията можете да подадете към деловодството на КРС формулярите като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *xls; *.pdf), като използвате документния портал на КРС, достъпен чрез следния линк: http://crc.bg/bg/rubriki/302/elektronni-uslugi

За целта трябва да притежавате валидно удостоверение за универсален електронен подпис (УЕП) и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър.

На хартиен или електронен носител информацията се изпраща по пощата или се представя в деловодството на КРС на адрес:

 

                                              КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

                                                                           ул. Гурко № 6

                                                                         1000, гр. София

 

Следва да се има предвид, че изпратената по електронната поща информация няма официален характер. Същата не се регистрира в деловодната система на КРС. Изпращането на информацията само по електронната поща не е достатъчно.