ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.