Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 339/16.08.2018 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания образец на въпросник (Приложение ІІ към решението). Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 339/16.08.2018 г. на КРС е 14.09.2018 г.

 

Попълнения въпросник изпращайте на адрес:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

ул. „Гурко” № 6

1000, гр. София

Телефони за контакт: (02) 94 92 962, (02) 94 92 959, (02) 94 92 986.

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market@crc.bg. Следва да имате предвид, че изпратената по електронната поща информация няма официален характер - тя не се регистрира в деловодната система на КРС и в този смисъл изпращането на информацията само по електронната поща не е достатъчно.

 

В случай, че притежавате електронен подпис, вместо на хартиен носител, можете да подадете към деловодството на КРС формулярите като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *.xls; *.pdf), използвайки електронния портал на КРС, достъпен на следния електронен адрес: http://crc.bg/bg/rubriki/303/dokumenten-portal-na-krs.

 

Приложения към Решение № 339/16.08.2018 г.

Приложение І: „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация съгласно Решение на КРС № 339/16.08.2018 г.”

Приложение ІІ: „Въпросник за отчет на дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет към 01.07.2018 г.”