СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите: 

  1. Кристина Живкова Коцева
  2. Пламен Николаев Петров
  3. Йоана Милчева Ерменкова 

Посочените кандидати трябва да се явят на 10.06.2019 год. от 13:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са: 

  1. Закон за електронните съобщения;
  2. Закон за пощенските услуги;
  3. Закон за държавния служител;
  4. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация;
  5. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
  6. Интернет сайт на КРС www.crc.bg

Практическият изпит за преценяване владеенето на английски език, с кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе на 17.06.2019 год. от 13:00 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6.

Интервюто с кандидатите, издържали успешно практическия изпит ще се проведе на 17.06.2019 год. от 17:00 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма недопуснати кандидати.