СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши:

 Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Сирма Николаева Станева
 2. Ани Тодорова Давидкова
 3. Николай Стефанов Абаджиев
 4. Александра Валентинова Вецкова

 Посочените кандидати трябва да се явят на 10.06.2019 год. от 9:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Закон за електронните съобщения;
 2. Закон за пощенските услуги;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация;
 5. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 6. Интернет сайт на КРС www.crc.bg.

 Практическият изпит за преценяване владеенето на английски език, с кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе на 17.06.2019 год. от 9:30 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6.

Интервюто с кандидатите, издържали успешно практическия изпит ще се проведе на 17.06.2019 год. от 14:00 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6.

 б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме

и фамилия

Основание

за недопускане

1. Елизабета Олегова Йорданова

 

Не отговаря на изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Маргарита Николаева Василева

 

Не отговаря на изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.