Търсене в сайта

Често задавани въпроси

1. Искам да се явя на изпит за придобиване на радиолюбителски клас. Какво трябва да направя?

2. Кой може да се яви на изпит?

3. В какъв срок мога да подам заявление за изпит?

4. Как да разбера, че съм допуснат до изпит за придобиване на радиолюбителска правоспособност?

5. Каква е разликата между радиолюбителски клас 1 и радиолюбителски клас 2? 

6. Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

7. Какви са начините за подаване на Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба и приложените документи?

8. Къде мога да заплатя таксите по Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба?

9. Явих се на изпит и го взех. Какво следва?

10. Как може да ми бъде определен личен опознавателен знак?

11. Възможно ли е да променя определения ми опознавателен знак. Ако да, какво трябва да направя?

12. Как да проверя дали желаният от мен знак е свободен?

13. Загубих си разрешителното за правоспособност на радиолюбител. Как мога да възстановя документа за правоспособност на радиолюбител?

14. Ще пътувам извън страната. Какви документи за правоспособност са ми необходими, за да осъществявам радиолюбителска дейност?

15. Искам да използвам радиопредавател с изходна мощност до 1000 W/1500 W. Какви са условията за това?

16. Имам документ за правоспособност на радиолюбител (свидетелство/разрешително), който не е издаден от КРС. Може ли да бъде преиздаден?

17. Радиолюбител съм и искам да ми бъде определен временен опознавателен знак. Какво трябва да направя?

18. Радиолюбител клас 1 съм и имам определен инициал с трибуквен суфикс, трябва ли да го сменя с двубуквен?

19. Искам да ми бъде определен слушателски знак. Какво трябва да направя?

20. Как мога да получа издадените ми от КРС документи?

21. Друга полезна информация за радиолюбителите.

  

1. Искам да се явя на изпит за придобиване на радиолюбителски клас. Какво трябва да направя?

За да бъдете допуснат до изпит за придобиване на правоспособност на радиолюбител е необходимо:

Ако сте на възраст между 14 и 18 години, трябва да приложите към заявлението, писмено съгласие за явяване на изпита от родител или попечител. Ако сте под 14 години заявлението е необходимо да се подаде от името на родител или настойник.

2. Кой може да се яви на изпит?

За клас 2 - няма възрастови ограничения. За клас 1 - всяко лице, което е пълнолетно или е навършило 14 г. и притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2.

3. В какъв срок мога да подам заявление за изпит?

В графика на изпитите се публикува и информация за крайния срок за подаване на документи за предстоящия изпит.

Съвет: Не чакайте последния възможен срок за подаване на документи. Ако не сте сигурни за датата, на която желаете да се явите на изпит, винаги има възможност да я промените. Необходимо е само да ни уведомите по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782. Платените такси се прехвърлят към заявената от вас нова дата.

4. Как да разбера, че съм допуснат до изпит за придобиване на радиолюбителска правоспособност?

Потвърждение за записване за изпита ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

5. Каква е разликата между радиолюбителски клас 1 и радиолюбителски клас 2?

Първоначално е необходимо да се положи изпит за придобиване на радиолюбителски клас 2.

Разликата между двата класа се състои в това, че радиолюбителите, притежаващи разрешително за правоспособност за клас 1 имат право да работят в повече радиочестотни ленти и с по-големи мощности, които са посочени в Приложение № 1 към чл. 4 на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

6. Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест и обхваща следния материал:

1. електротехника и радиотехника;

2. кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;

3. нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса.

Примерни въпроси за подготовка може да намерите в Интернет на страницата на КРС на адрес: www.crc.bg, в раздел Информация за радиолюбители - Тестове за провеждане на изпити за правоспособност на радиолюбители.

7. Какви са начините за подаване на Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба и приложените документи?

Заявлението може да се подаде по един от следните начини:

  • по пощата (или чрез куриер) на адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6;
  • в деловодството на КРС - гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, ет. 2, стая 201;
  • по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Начинът на ползване на портала може да откриете тук.

8. Къде мога да заплатя таксите по Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба?

Таксите може да заплатите в касата на КРС или по банков път по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код ВNBG BGSD - Българска народна банка, гр. София, пл. "Княз Александър Първи" № 1.

9. Явих се на изпит и го взех. Какво следва?

В случай че издържите изпита, КРС в 30-дневен срок ще ви издаде разрешително за радиолюбителски клас и ще ви определи личен опознавателен знак (ако сте заявили такъв).

10. Как може да ми бъде определен личен опознавателен знак?

Личен опознавателен знак на радиолюбител се определя след подаването на Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба. В случай че не сте радиолюбител и желаете да се явите на изпит за придобиване на правоспособност, в заявлението за изпит може да заявите и желания от вас опознавателен знак. Форматът, на който трябва да отговаря знака е както следва:

  • LZ1 + три букви от латинската азбука - за Южна България;
  • LZ2 + три букви от латинската азбука - за Северна България.

В допълнение на горните възможности за радиолюбителите клас 1 знакът може да има и следния формат: LZ + една цифра + две букви от латинската азбука. За Южна България се използват цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България - 2, 4, 6 и 8.

Като лични опознавателни знаци на радиолюбители не се предоставят комбинациите от три букви на латинската азбука от КАА до КZZ, тъй като са предназначени само за радиоклубове. Не се предоставят и комбинации, които могат да се объркат със сигнали за бедствие или друг от подобен характер (напр. SOS), както и комбинации, които са запазени за съкращения, използвани в радиокомуникациите.

В заявлението има възможност да се посочат четири варианта на предпочитани комбинации. КРС определя първият от тях, който е свободен и отговаря на гореизброените изисквания.

В случай че не е изявено желание за конкретен опознавателен знак или желания инициал не може да бъде предоставен, КРС опрделя такъв служебно, чрез предоставянето на първия свободен знак от списъка с комбинации за съответния префикс.

11. Възможно ли е да променя определения ми опознавателен знак. Ако да, какво трябва да направя?

Да, възможно е. Необходимо е да подадете в КРС Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, в което да отбележите желания нов опознавателен знак. В полето "Допълнителна информация" трябва да декларирате, че се отказвате от вече предоставения ви знак като посочите дали същият е използван. Към заявлението трябва да приложите оригинала на документа с който ви е определен знака. Следва да имате предвид, че радиолюбител може да откаже ползването на предоставения му личен опознавателен знак не повече от 2 пъти (допуска се изключение само когато при промяна на постоянния адрес на радиолюбителя се сменя зоната, определена в личния опознавателен знак).

12. Как да проверя дали желаният от мен знак е свободен?

Комисията публикува информация за предоставените опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове, в раздел Практическа информация - Информация за радиолюбители - Предоставени опознавателни знаци

При определени обстоятелства е възможно желаният от вас инициал да не фигурира в регистъра, но да не може да ви бъде предоставен. Това са случаите, когато за съответния знак има постъпило заявление, което е в процес на обработка или опознавателният знак е освободен, но не може да се предоставя за определен период от време.

Съвет: Възползвайте се от дадената ви възможност в Заявлението за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба и посочете повече от един знак. В заявлението може да отбележите до четири варианта на предпочитани комбинации.

13. Загубих си разрешителното за правоспособност на радиолюбител. Как мога да възстановя документа за правоспособност на радиолюбител?

Комисията преиздава разрешително за правоспособност на радиолюбител след подаване на заявление от радиолюбителя и заплащане на административна такса. В заявлението трябва да се посочи причината, поради която се налага преиздаването на документа. Размерът на таксите може да видите  тук.

14. Ще пътувам извън страната. Какви документи за правоспособност са ми необходими, за да осъществявам радиолюбителска дейност?

Комисията издава документи, които могат да се ползват от българските радиолюбители при престой в друга държава. Посочените документи са преведени на четири език (български, английски, френски и немски) и се признават от страните, присъединили се към Препоръка T/R 61-01 и Препоръка T/R 61-02 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения. Списък на тези страни се съдържа в съответните препоръки.

При краткосрочно пребиваване (до три месеца) в държава, присъединила се към ПрепоръкаT/R 61-01 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, КРС издава на радиолюбители с разрешително за правоспособност клас 1 СЕРТ лицензия в съответствие с цитираната препоръка. Този документ дава право на радиолюбителя да осъществява радиолюбителска дейност на територията на страната, в коята пребивава, като спазва правилата за радиолюбители, наложени в съответната държава.

При дългосрочно пребиваване (повече от три месеца) в държава, присъединила се към Препоръка T/R 61-02 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, КРС издава на притежатели на разрешителни за правоспособност клас 1, HAREC свидетелство в съответствие с цитираната препоръка. Това дава право на радиолюбителя да поиска да му бъдат издадени необходимите документи за осъществяване на радиолюбителска дейност от административния орган в държавата, в която ще пребивава.

За да получите СЕРТ лицензия и/или HAREC свидетелство е необходимо да подадете в КРС Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба и да заплатите съответната такса. Размерът на таксите може да видите тук.

15. Искам да използвам радиопредавател с изходна мощност до 1000 W/1500 W. Какви са условията за това?

Информация за това може да намерите тук.

16. Имам документ за правоспособност на радиолюбител (свидетелство/разрешително), който не е издаден от КРС. Може ли да бъде преиздаден?

Издадените до влизането в сила на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба свидетелства за радиолюбителски клас и разрешителни за радиолюбителска правоспособност запазват действието си, като се приравняват на разрешителните за правоспособност на радиолюбител, както следва:

1. свидетелствата за радиолюбителски клас А, В и С се приравняват на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1;

2. свидетелството за радиолюбителски клас D се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2;

3. разрешителното за радиолюбителска правоспособност клас 2 се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1;

4. разрешителното за радиолюбителска правоспособност клас 3 се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2.

При изявено желание КРС преиздава тези документи с разрешително за правоспособност на радиолюбител. За целта е необходимо да се подаде Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба и да се заплати административната такса. Към заявлението се прилага копие от притежавания от вас документ за правоспособност на радиолюбител. Размерът на таксите може да видите тук.

17. Радиолюбител съм и искам да ми бъде определен временен опознавателен знак. Какво трябва да направя?

Необходимо е да подадете Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, придружено с Приложение № 2.

18. Радиолюбител клас 1 съм и имам определен инициал с трибуквен суфикс, трябва ли да го сменя с двубуквен?

Не, промяната на инициала е само при изрично желание на радиолюбителя.

19. Искам да ми бъде определен слушателски знак. Какво трябва да направя?

За да ви бъде определен личен слушателски знак е необходимо да подадете в КРС Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба.

20. Как мога да получа издадените ми от КРС документи?

Документите ще получите по начина, по който сте посочили в заявлението.

21. Друга полезна информация за радиолюбителите.

Етика и процедури при работа на радиолюбителя

Q кодове

Таблица на ITU с международните префикси

Полезна информация може да намерите и в сайтовете на:

Българска федерация на радиолюбителите (БФРЛ)

Международен съюз на радиолюбителите (IARU)

Международен съюз на радиолюбителите (IARU) Регион 1

Контакти на организациите на радиолюбителите в различните държави, членове на IARU

Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (включително Препоръка T/R 61-01 и Препоръка T/R 61-02)