Търсене в сайта

Заплащане на административна годишна такса за контрол

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Лицата, осъществяващи обществени електронни съобщения заплащат административна годишна такса за контрол, като процент от годишните брутни приходи от цялата дейност по предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електроннните съобщения (ЗЕС).

Съгласно чл. 141, ал. 2 от ЗЕС (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г., посл. изм. и доп., обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) таксата се заплаща в срок до 15 юли на следващата година и се изчислява на база на приходите и разходите, информация за които е предоставена от предприятията по реда на чл. 40 от ЗЕС.

Данните се предоставят с Годишният отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2021 г., в срок до 15-ти март 2022 г. чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС, в която автоматично се генерира размерът на дължимата административна годишна такса за контрол за съответната година.

В случай на настъпила промяна в първоначално предоставените данни, моля да уведомите КРС за това в срок до 15.07.2022 г., както и за причините довели до корекцията.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.