Новини

07.12.2020

КРС обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

I. Със свое Решение № 408 от 03.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие, при използване на 100 MHz в лента 3600 – 3700 MHz (режим на работа TDD).

Предприятията, на които ще бъдат издадени разрешения са длъжни да спазват Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и разпоредбите на приложимите подзаконови актове.

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  радиочестотна лента 3600-3700 MHz (режим на работа TDD), могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, в срок до 29.12.2020 г., считано от датата на настоящата публикация.

Информация може да бъде намерена на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Практическа информация”, подраздел Конкурси и търгове по ЗЕС” → „Търгове”.

II. КРС обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 408 от 03.12.2020 г.  обявява намерение, на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

КРС очаква заинтересованите лица да подадат намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz в срок до 29.12.2020 г., на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС или по електронен път.