Новини

30.01.2020

С Решение № 34 от 23.01.2020 г. КРС утвърди образците на формулярите на годишни въпросници за отчет на дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2019 г.

Във връзка с Решение № 34 от 23.01.2020 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, притежаващи регистрация към 31.12.2019 г. в публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, следва да предоставят до 01.03.2020 г. информация за отчет на дейността си през предходната година, съгласно образци на въпросници и инструкции към тях, публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Практическа информация”, подраздел „Въпросници”, категория „Въпросници за предприятията, предоставящи електронни съобщения”, т.  1. Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2019 г.