Новини

09.10.2019

Позиция на КРС по отношение отлагане на профилактиката на предаватели на БНР на КРТЦ Витоша

В КРС на 04.10.2019 г. в 13:23 часа е регистрирано писмо с  вх. № 12-01-2785/04.10.2019 г. от БНР.

С писмото КРС е уведомена, че управителният съвет на БНР е взел решение и възразява срещу извършването на профилактика чрез спиране на предаватели, находящи се на Комплексен радиотелевизионен център (КРТЦ) Витоша (Копитото).  Към писмото е приложена кореспонденция между БНР и „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (НУРТС).  С  писмо изпратено по електронна поща на 03.10.2019 г.,  НУРТС напомня на БНР, че на 04.10.2019 г. e планирана годишна техническа профилактика на предаватели, излъчващи програми на БНР, както и е поискано до края на работния ден на 03.10.2019 г., изрично писмено съгласие на радиото за провеждането й. Посочено е, че планираната профилактика за 04.10.2019 г. за времето от 09:00 ч. до 17:00 часа, на КРТЦ Витоша е съгласно приложена Заповед на НУРТС № 8242180533/14.11.2018 г. за годишни технически профилактики за 2019 УКВ технология БНР и в изпълнение на сключения между БНР и НУРТС договор за ефирно разпространение на радиопрограми.

С писмо изх. № 20-585/03.10.2019 г., БНР е уведомило НУРТС, че категорично възразява срещу провеждането на профилактиката на 04.10.2019г. и предлага същата да бъде извършена след 10.11.2019 г.

Планираната профилактика е в изпълнение на съгласуван график, изготвен по силата на чл. 5.1.4 и чл. 5.2 от договора между НУРТС и БНР за ефирно разпространение на радиопрограми. Извършването на техническа профилактика на предавателя е в съответствие и с т. 2 от Приложение № 5 към чл. 10 от Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, приети от КРС и се извършва поне веднъж в годината.

Във връзка с провеждания от КРС ежедневен мониторинг на радиочестотния спектър и последващ анализ, на 04.10.2019 г., в гр. София, не е констатирано прекъсване на излъчванията на предавателните станции на БНР от КРТЦ Витоша.

Предвид изложените факти и извършения мониторинг действията на двете дружества не противоречат на нормативната уредба, контролирана от регулатора, и са свързани със задълженията им по договора за ефирно разпространение на радиопрограми.