Новини

02.10.2019

Започна Срещата на върха “Международни перспективи за инвестиции и конкуренция”

 

Председателят на КРС Иван Димитров участва в Срещата на върха, която се провежда днес, 02 октомври 2019 г., в гр. Херсонисос, остров Крит, Гърция под надслов “Международни перспективи за инвестиции и конкуренция”. Форумът се организира съвместно от BEREC (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения), Евро-средиземноморската група на регулаторите на електронни съобщения (EMERG), Групата на регулаторите от Източното партньорство за електронни съобщителни мрежи и услуги (EaPeReg) и Форума на регулаторните органи по телекомуникации от Латинска Америка (REGULATEL) – BEREC-EMERG-EaPeReg-REGULATEL. Ръководителите на националните регулаторни органи провеждат дискусия относно факторите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет, политика за конкуренция и участие на правителствата.

Непосредствено след Срещата на върха, председателят на КРС ще вземе участие в 47-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG), 40-то пленарно заседание на Съвета на регулаторите на BEREC и пленарно заседание на Управителния съвет на Службата на BEREC.

Съветът на регулаторите ще проведе дискусия кои от новите приоритети на новосъздадената Европейската комисия в областта на цифровата икономика и общество са относими за BEREC, как BEREC трябва да отговори на същите и какви съобщения на високо ниво да се изпратят към заинтересованите страни.

В рамките на пленарното заседание ще се проведат избори за председател на BEREC за 2021 г. и заместник-председатели на BEREC за 2020 г.

 В съответствие с работната програма на BEREC за 2019 г., след пленарното заседание, за обществено обсъждане се очаква да бъдат публикувани следните документи: проект на Работна програма на BEREC за 2020 г.; проект на проучване за приложимост на BEREC за разработване на информация за покритието за разгръщане на 5G мрежите; проект на актуализация на Насоките на BEREC относно прилагането на Регламента за достъп до отворен интернет (Регламент (ЕС) 2015/2120); проект на Насоки на BEREC относно общи подходи за идентифициране на крайната точка на мрежата в различни мрежови топологии; проект на Насоки на BEREC за подпомагане на НРО при последователното прилагане на географски проучвания на разгръщания на мрежи; проект на Насоки на BEREC относно параметрите за качество на услугата на услугите за достъп до интернет и обществено достъпните междуличностни съобщителни услуги и публикуването на информация.

 В своята дейност BEREC преследва същите цели, както националните регулаторни органи, а именно насърчаване на конкуренцията, допринасяне за развитието на вътрешния пазар и насърчаване интересите на гражданите на Европейския съюз. По-специално, BEREC допринася за развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения чрез осигуряване на последователно прилагане на Регулаторната рамка, като черпи от експертния опит на националните регулаторни органи, насърчава сътрудничеството между тях и между регулаторите и Европейската комисия, и предоставя консултативна помощ на Европейската комисия, както и на Европейския парламент и на Съвета на ЕС при поискване.