Новини

05.07.2019

В София Комитетът за електронни съобщения (ЕСС) взе важни решения, определящи бъдещото на 5G в Европа

На 5 юли приключи работата си 51-то пленарно заседание на Комитета за електронни съобщения (ЕСС). Форумът се проведе в гр. София от 2 до 5 юли и негов домакин беше Комисията за регулиране на съобщенията.

Участваха представители на 33 администрации от страните-членки на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), както и 9 организации със статут на наблюдатели, в т. ч. Европейската Комисия (EK), Европейското Бюро по Комуникации (ЕСО), Организацията на Северноатлантическия договор (NATO), представители на производителите на оборудване и др.

На заседанието в София бяха взети редица важни решения, част от които са определящи за бъдещото въвеждане на 5G В Европа. След продължителни дискусии, ЕСС окончателно прие изменението на Решение на ECC (05)05 относно „Хармонизираното използване на спектър за мобилни/фиксирани комуникационни мрежи (MFCN), работещи в лентата 2500-2690 MHz“. Настоящото изменение на Решение (05)05 има за цел да отрази развитието на технологиите, по-специално 5G, което изисква въвеждането на активни антенни системи (AAS). В проекта на изменение на решението са определени нови маски за границите на блоковете, които да гарантират съвместното съществуване на MFCN без AAS и тези с AAS, както и съвместимостта с мрежи, работещи в съседни ленти, като мрежите от служба радиоастрономия (RAS) в ленти 2690 – 2700 MHz. Бяха приети и съпътстващите: Доклад 72 на CEPT до ЕК в отговор на мандат относно “преглед на хармонизираните технически условия за конкретни хармонизирани за ЕС честотни ленти и за разработване на минимално рестриктивни хармонизирани технически условия, подходящи за наземни безжични 5G мрежи” - окончателно приет и Доклад 308 на ECC относно “Анализ на пригодността и актуализация на регулаторните технически условия за работа на 5G MFCN и AAS в честотната лента 2500 - 2690 MHz”-представен за обществени консултации.

Окончателно бе одобрен и дългоочакваният Доклад 303 на ECC съдържащ “Указания към администрациите относно съвместното съществуване между 5G и фиксирани линии в 26 GHz ("Toolbox")”.

Бяха взети и редица други решения, свързани с използването на радари за измерване на ниво (LPR) за индустриални цели, работещи в честотните ленти 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz и 75-85 GHz, хармонизираното използване на честотната лента 63.72-65.88 GHz от интелигентни транспортни системи (ITS), хармонизиран честотен план за използването на честотната лента 169.4-169.8125 MHz от устройства с малък обсег на действие, нов Доклад 73 на CEPT „Доклад А - Оценка и проучване на сценариите за съвместимост и съвместно съществуване в лента 5925-6425 MHz“ с оглед изследване на възможността за използване от системи за безжичен достъп WAS/RLANs, проект на нов Доклад на ECC относно звукотехническо оборудване  за PMSE с ниска мощност в лента 960 - 1164 MHz и др.

Заседанието бе отчетено като изключително успешно от всички участници, предвид постигнатия напредък по всички теми и най-вече по въвеждането на 5G.

Домакинството на 51-то пленарно заседание на ЕСС демонстрира ангажираността на българския регулатор към вземането на важни решения, касаещи регулирането и хармонизираното ползване на радиочестотния спектър в Европа.