Новини

12.04.2019

Информация във връзка с Решение № 109/14.03.2019 г.

С Решение № 109/14.03.2019 г. КРС прие проект на решение за анализ на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение. Проектът касае преразглеждане на наложените задължения на БТК на пазара на услуги за достъп на едро (физически и виртуален) с оглед предоставянето на услуги на крайни потребители.

Пазарът е определен и анализиран от КРС, съгласно регулаторната рамка на ЕС и Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Европейската рамка допуска ex ante регулиране само ако бъде определено предприятие със значително въздействие на пазара. Съгласно проекта на решение, няма предприятие, което да притежава такова качество на анализирания съответен пазар. В този случай, Директива 2002/21/ЕО и ЗЕС задължават регулатора да отмени всички специфични задължения, наложени преди това.

КРС е стартирала работа по трети кръг на анализ на пазара още в края на 2017 г., като  всички действия на регулатора са били обществено достъпни и прозрачни чрез съответните публикации на интернет страницата на КРС. За обсъждане на проекта на решение е предоставен срок, надвишаващ минимално определения в закона. Постъпилите становища са подробно анализирани, като комисията е изразила позиция по всички аргументи, част от проекта на пазарен анализ. Експертната оценка на КРС за наличие на ефективна конкуренция на разглеждания пазар е на базата на данни, предоставени от предприятията в сектора за периода 2014 – 2017 г., и е подкрепена от Комисията за защита на конкуренцията. Именно конкурентната пазарна среда е предпоставка за предоставянето на качествени услуги на конкурентни цени.

Наред с това, новият Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) съществено разширява кръга на предприятия, които са длъжни да предоставят достъп до своите инфраструктури (канални мрежи, стълбове, мачти и др.) в полза на доставчиците на интернет достъп и кабелна телевизия. Задължени лица по ЗЕСМФИ са всички съобщителни оператори, включително БТК, както и комунални доставчици, транспортни оператори и др. Съгласно закона, достъп трябва да се предоставя при предварително публикувани общи условия и справедливи цени. При спор КРС може да даде задължителни указания. По този начин ЗЕСМФИ създава условия за намаляване на разходите за доставчиците, от което не би следвало да се повишават цените на услугите за крайните потребители.

Проектът на решение на КРС е изпратен до Европейската комисия (ЕК) и другите регулатори за проверка за съответствие с европейското законодателство. Това е процедура на съвместно и съгласувано приемане на регулаторни решения с участието на всички национални регулатори и ЕК. Към момента не е изтекъл едномесечният срок за произнасяне, в който ЕК може да подкрепи решението на КРС или да коментира.

Изготвеният проект на решение от независимия регулаторен орган е в изпълнение на задължението за периодично преразглеждане на пазарите в съответствие с хармонизираната европейска рамка. КРС ще продължи да наблюдава както пазара на дребно на достъп до интернет, така и развитието на услугите на едро, включително достъпа до канална мрежа.