Новини

04.04.2019

Задължения на операторите на електронни съобщителни мрежи по § 3 и 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) напомня на операторите на електронни съобщителни мрежи за задълженията им по § 3 и 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) за привеждане на действащите договори в съответствие с приложимите условия за достъп до съвместно ползване на физическата инфраструктура на съответния мрежов оператор, респ. за предоставяне на мрежовите оператори на информация за електронните съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона върху, по или във физическата им инфраструктура при липса на договор, или необозначени и немаркирани мрежи.

Пълният текст на ЗЕСМФИ е достъпен на интернет страницата на КРС.