Новини

21.03.2019

С Решение № 109/14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC).

С Решение № 109/14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC) след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 542/13.12.2018 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на националните регулаторни органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Проектът на решение и резултатите от проведеното обществено обсъждане са публикувани на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, раздел „Обществено обсъждане и консултации”.