Новини

19.03.2019

С Решение № 114 от 18.03.2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 от 2015 г.), обнародвана в ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г.