Новини

13.03.2019

Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
        Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по следните начини:
 
  1. Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения (Тарифата). В този случай срокът за заплащане на таксите за второ тримесечие изтича на 01.04.2019 г. (31.03.2019 г. е в неделя).
  1. Еднократно заплащане в срок до 01.04.2019 г. (31.03.2019 г. е в неделя), като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 13, ал. 2 от Тарифата.
 
Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл. “Княз Александър Първи” № 1.
 
                
Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.