Назад
Информация за брой абонати съгласно чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС

(Регистърът съдържа информация, подадена от предприятията по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЕС съгласно Решение № 34/23.01.2020 г. във връзка с изготвяне на годишния доклад на КРС за 2019 г.)
Търси
Данни за предприятията
          Деклариран брой абонати към 31.12.2019 г.
съгласно предоставяните от предприятието услуги на дребно
(вкл. пакетни и предплатени услуги)
ПредприятиеВид на
предприя-
тието
ЕИКПредоставена
информация
(да/не)
Декларирана дейност по
предоставяне на
обществени електронни
съобщения през 2019 г.
(да/не)
Фиксирана
телефонна
услуга
Достъп до
обществена
телефонна услуга
чрез услугата „избор
на оператор”
Мобилна гласова
телефонна услуга,
предоставяна чрез мобилни
наземни мрежи по стандарт
GSM, UMTS, LTE
Достъп до
интернет в
определено
местоположение
Мобилен
достъп до
интернет
Услуги за пренос на
данни и достъп до
интернет на дребно с
гарантирано качество
Разпространение на
радио- и
телевизионни
програми
3 ЕС 2 ЕЛЕООД204887459ДаНе-------
4 ВЕНДЕТАЕООД202189306ДаДа---378---
4 ДЖИ БОКСООД205089706ДаДа-----4-
4МЕДИАЕООД205071291ДаДа------163
5 КОМООД114100392ДаДа---1 283--1 402
CLOUD9 MOBILE COMMUNICATIONS LTD-VAT996535852Не--------
DIDWW IRELAND LIMITED-473521ДаДа258------
NEW SKY SATELLITES LICENSEE B.V.-808471624Не--------
TRANSATEL S.A.--ДаНе-------
TWILIO IRELAND LIMITED-557454Не--------
А1 БЪЛГАРИЯЕАД131468980ДаДа230 092-3 130 199521 7302 454 043443 504506 467
АБВ СОФТООД201590545ДаДа---8---
АБИНТЕРНЕТ - ВЕООД202551552ДаДа---307---
АБРАСООД115335742ДаНе-------
АВЕЛОУНЕООД175439005ДаДа---64---
АВИЯООД114123117ДаДа---378--231
АГЕНЦИЯ АТЛАНТИКЕООД831905305ДаДа-------
АГЕНЦИЯ ВИТОШАЕООД831654881ДаДа-------
АДИ НЕТЕООД203023497ДаДа---291--108
АДЛЕР МКООД115133908ДаНе-------
АДО - НЕТООД201039927ДаДа---107--28
АЕСКОМ - ТЕОДОРА ФАРЦАЛАЕТ203133723ДаДа---840---
АИР НЕТ - СОНЯ КРЪСТЕВАЕТ200075784ДаДа---189---
АЙ БИ КОМПАНИЯЕООД202944783ДаДа---283---
АЙ ДИ ТИЕООД101608985ДаДа---60---

Източник: Данни, постъпили в КРС към 07.07.2020 г.

Забележки:
"-" - Предприятието не е предоставило информация съгласно решение № 34/23.01.2020 г. или не е декларирало абонати за конкретната услуга
"*" - „Кабел Сат-Запад“ ООД , е предоставило непълна информация съгласно Решение на КРС № 34/23.01.2020 г. (липсват приложения №№ 4-01 „Пренос на данни и достъп до интернет“ и 5 „Разпространение на радио и/или телевизионни програми“ към Решението).
** - Предприятието е уведомило, че считано от 18.06.2020 г. се преименува на „Тракинг България“ ООД.
*** Предприятието е уведомило, че считано от 13.03.2020 г. се преименува на „ДжиТиТи България“ ЕАД.

Фиксирана телефонна услуга – включва се общият брой на абонатите на фиксирана телефонна услуга (домашни и бизнес абонати), предоставяна чрез географски номера от Националния номерационен план към 31 декември на съответната година, включително абонатите на фиксирана телефонна услуга, включена в пакетни услуги.

Достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата „избор на оператор” – включва се общият брой на абонатите (домашни и бизнес абонати), които ползват услугата „избор на оператор”, включително и тези, които я ползват на предплатен принцип (чрез ваучер, предплатена карта, on-line регистрация и др.) към 31 декември на съответната година.

Мобилна гласова телефонна услуга - включва се общият брой активни абонати на мобилни гласови телефонни услуги, предоставяни под собствени и други търговски марки на предприятието, в т.ч. абонати по договор и с предплатени карти. Включват се абонатите на мобилна гласова телефонна услуга, включена в пакетни услуги. Не се включват картите за пренос на данни без възможност за осъществяване на гласови телефонни повиквания. За активни абонати се приемат всички SIM карти, чрез които към 31 декември на съответната година могат да се извършват и/или приемат повиквания. Като активни предплатени карти следва да се отчитат всички уникални SIM карти, активни към 31 декември на съответната година, от които са осъществени изходящи или входящи повиквания поне веднъж през последните 3 месеца”.

Достъп до интернет в определено местоположение – включва се общият брой на абонатите (домашни и бизнес абонати), активни към 31 декември на съответната година, в т.ч.: хDSL, FTTx, CATV, LAN, достъп чрез сателит, RLAN, фиксиран достъп чрез мобилна мрежа, dial-up, предоставяни от предприятията на дребно както самостоятелно, така и в пакет с друга електронна съобщителна услуга.

Мобилен достъп до интернет – включва се общият брой на абонатите на услугата мобилен достъп до интернет чрез карти за данни и/или модеми, активни към 31 декември на съответната година; абонатите на гласови услуги, активни към 31 декември на съответната година, които са закупили допълнителен пакет/абонамент за пренос на данни; абонатите на стандартни гласови планове, които са ползвали достъп до интернет без отделен абонамент през последните 3 месеца, като са заплащали само за реализирания трафик. Включват се и абонатите, които ползват услугата в пакет с други електронни съобщителни услуги.

Услуги за пренос на данни и достъп до интернет на дребно с гарантирано качество – включва се броят на контрагентите на услуги за достъп чрез свързаност от вида „точка-много точки” в каналния слой на OSI модела (MAN достъп и др), VPN (VLAN, MPLS и др.), достъп до интернет чрез традиционни и алтернативни линии под наем и специално организиран достъп и брой абонати на услуги за мобилен пренос на данни machine-to-machine – М2М (услуги за автоматизиран трансфер на данни между различни устройства/машини и централна информационна платформа) към 31 декември на съответната година.

Разпространение на радио- и телевизионни програми – включва се общият брой абонати на кабелна телевизия, спътникова (сателитна) телевизия и IPTV към 31 декември на съответната година. Включват се и абонатите, които ползват услугата в пакет с други електронни съобщителни услуги.