Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : СПЕКТЪР АД
Базови удостоверения:  
Spektar Root CA 
СПЕКТЪР АД
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://www.spektar.org/repository/aia/Spektar%20Root%20CA.crt
Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2ROOT Name
 
2.1
   Name
Spektar Root CA
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1.Certificate fields details
 
3.1.1.
   Version
3
Версия на удостоверението
3.1.2.
   Serial number
3ccd3b426b9263b94ce97c5246e69699

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

3.1.3.
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIG9zCCBN+gAwIBAgIQPM07QmuSY7lM6XxSR
uaWmTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB5TELMAkGA1UEBhMCQkcxDjAMBgNVBAgTBVNvZ
mlhMQ4wDAYDVQQHEwVTb2ZpYTEhMB8GA1UEChMYU3Bla3RhciBKU0MsIEI6ODMxN
DMxMzIzMRMwEQYDVQQLEwpTcGVrdGFyIENBMRwwGgYDVQQJExMxMUEgQ2FybmVna
WUgU3RyZWV0MQ0wCwYDVQQREwQxMDAwMR0wGwYJKoZIhvcNAQkBFg5jYUBzcGVrd
GFyLm9yZzEYMBYGA1UEFBMPKzM1OSAyIDk2OTkgMjAwMRgwFgYDVQQDEw9TcGVrd
GFyIFJvb3QgQ0EwHhcNMDUwNDE5MTQwMjUyWhcNMjUwNDE5MTQwMjUyWjCB5TELM
AkGA1UEBhMCQkcxDjAMBgNVBAgTBVNvZmlhMQ4wDAYDVQQHEwVTb2ZpYTEhMB8GA
1UEChMYU3Bla3RhciBKU0MsIEI6ODMxNDMxMzIzMRMwEQYDVQQLEwpTcGVrdGFyI
ENBMRwwGgYDVQQJExMxMUEgQ2FybmVnaWUgU3RyZWV0MQ0wCwYDVQQREwQxMDAwM
R0wGwYJKoZIhvcNAQkBFg5jYUBzcGVrdGFyLm9yZzEYMBYGA1UEFBMPKzM1OSAyI
Dk2OTkgMjAwMRgwFgYDVQQDEw9TcGVrdGFyIFJvb3QgQ0EwggIiMA0GCSqGSIb3D
QEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCzcJMj631bhS5NL2opFDpk61A9Eg3a5uEqpizdR
0m8Xkjl3JJ7c6Gkgwr38dDQ1yFaStFY5KJFK/Qrca40Uu7RYtaDJPLbD9pdBvjxE
7XhC5RrUv/6V08JBr6pBjFnqppHFpQsJvsE4gV7zDMJQiuUnTN1rfgo7UbuUEOKu
HGupRdulq3
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4.
   Signature algorithm
Sha1withRSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5.
   Signature algorithmOID
1.2.840.113549.1.1.5
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6.Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
Spektar Root CA
Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=
BUL: 831431323

Булстат/ ЕИК на издателя

3.1.6.3
   Issuer OU=
Spektar CA

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
Spektar JSC, B:831431323
Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
Spektar CA
Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
Spektar CA

Наименование на организационната единица на автора на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
Spektar JSC, B:831431323
Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8
   NotBefor
2005-04-19T14:02:52Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9
   NotAfter
2025-04-19T14:02:52Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10
   Public key
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 b3 70 93 23 eb 7d 5b 85 2e 4d 2f 6a 29 14 3a 64 eb 50 3d 12 0d da e6 e1 2a a6 2c dd 47 49 bc 5e 48 e5 dc 92 7b 73 a1 a4 83 0a f7 f1 d0 d0 d7 21 5a 4a d1 58 e4 a2 45 2b f4 2b 71 ae 34 52 ee d1 62 d6 83 24 f2 db 0f da 5d 06 f8 f1 13 b5 e1 0b 94 6b 52 ff fa 57 4f 09 06 be a9 06 31 67 aa 9a 47 16 94 2c 26 fb 04 e2 05 7b cc 33 09 42 2b 94 9d 33 75 ad f8 28 ed 46 ee 50 43 8a b8 71 ae a5 17 6e 96 ad c3 87 4c ce 50 03 e1 71 be c5 63 70 ac 00 42 43 8e ef 5f 6b 8f c1 a5 7e 91 0e a0 ea 77 ad 9d d6 d3 2b d7 fa e3 21 d4 76 24 19 7c 95 eb 1c c2 85 d2 97 21 c2 32 0e 34 25 74 b2 7c b5 3e 61 30 8b 37 a9 4a e2 57 af 44 da 5a bb 88 52 5a 65 e5 44 f3 0f 85 3a 8b cd a9 56 71 8d 0f 29 35 81 c9 0d 88 80 72 c4 ca cf a7 1c c3 5e 64 e1 8f 49 0f 98 67 97 0d 4e a2 39 21 fc af 3d ba 81 84 ae 8d b6 29 fc 72 1a 8c 7e 4c 5e df 18 d4 2e 93 ae 6b 9f 8c af 99 fc 4e e5 e0 0f 3d ef 7f 78 12 66 97 57 5b 69 06 52 15 d6 32 3e 1c 5c 33 02 ff 67 96 3c 64 b6 e5 ef 7c de 64 dd fb c0 37 ea 67 f3 5d 2d 0
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA  
Path Length Constraint=None
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
56 94 10 5B 1B 1A 55 C4 88 7C 92 16 71 44 87 D5 78 5F 8C 77
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Digital Signature, Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (86)
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
[1]Certificate Policy:
     Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.18463.1.1
     [1,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://www.spektar.org/repository/cps
  
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
  

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Information Access
  

Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17
   Authority Key Identifier
  
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18
   Thumbprint Algorithm
sha1
Хеш-алгоритъм
3.1.19
   Thumbprint
ae a1 65 a4 41 22 8e bc eb 24 60 69 2c 43 c5 f1 74 aa 82 fa
Хеш-идентификатор
4
   Status Starting Time
2005-04-20T00:00:00Z
Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
1 - 35