Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : ИНФОНОТАРИ ЕАД
Базови удостоверения:  
InfoNotary CSP Root 
ИНФОНОТАРИ ЕАД
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2ROOT Name
 
2.1
   Name
InfoNotary CSP Root
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1.Certificate fields details
 
3.1.1.
   Version
3
Версия на удостоверението
3.1.2.
   Serial number
1a af 92 6c 8f 93 af 60

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

3.1.3.
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIHxDCCBaygAwIBAgIIGq+SbI+Tr2AwDQYJK
oZIhvcNAQEFBQAwgZUxgZIwCQYDVQQGDAJCRzAVBgNVBAoMDkluZm9Ob3RhcnkgU
ExDMBUGCgmSJomT8ixkARkWB3Jvb3QtY2EwGgYDVQQDDBNJbmZvTm90YXJ5IENTU
CBSb290MBoGA1UECwwTSW5mb05vdGFyeSBDU1AgUm9vdDAfBgkqhkiG9w0BCQEWE
mNzcEBpbmZvbm90YXJ5LmNvbTAiGA8yMDA2MDMwNjE3MzMwNVoYDzIwMjYwMzA2M
TczMzA1WjCBlTGBkjAJBgNVBAYMAkJHMBUGA1UECgwOSW5mb05vdGFyeSBQTEMwF
QYKCZImiZPyLGQBGRYHcm9vdC1jYTAaBgNVBAMME0luZm9Ob3RhcnkgQ1NQIFJvb
3QwGgYDVQQLDBNJbmZvTm90YXJ5IENTUCBSb290MB8GCSqGSIb3DQEJARYSY3NwQ
GluZm9ub3RhcnkuY29tMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAn
M2kXh+kfgiCT4B2wSeMRxZgn3OsyZF/LRBsO5RJnEIzX5TxgyEJkfeStw84RYuUB
0qr/j82NVvR1VI4QkboR8dKUDPI5OBztpCauqOIONMrQsBu36ITF/JPuefyId1l+
qb9UsJgsstPN72vJ45pazJAU1n18jF2iAZtaJ8wvLeBHI5nY8MFZfcz9lmpq7OKR
wsUE8c23SL7+EQ0NUEowIG6TrVxE68DqEkKLqSbYXdrHSTSpfEt0Udegv9Ig7AVm
EfedvtPTsC/VElmvE8B0Xw6Zf7FrHBbxRUbcqV9pls7F8O+wz9dEn9nLXZHDIu/F
iO1g3LNgM3ouq9eaDM41JDtbtLpVgQkofm+bF7KniMgkiuaDUtN46JIj77tqg6Mv
qk4cLkQfzJ
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4.
   Signature algorithm
sha1/RSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5.
   Signature algorithmOID
1.2.840.113549.1.1.5  
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6.Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
InfoNotary CSP Root
Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=

Булстат/ ЕИК на издателя

3.1.6.3
   Issuer OU=
InfoNotary CSP Root

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
InfoNotary PLC
Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
InfoNotary CSP Root
Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
InfoNotary CSP Root

Наименование на организационната единица на автора на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
InfoNotary PLC
Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8
   NotBefor
2006-03-06 T17:33:05Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9
   NotAfter
2026-03-06 T17:33:05Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10
   Public key
RSA(4096 bit)
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 9c cd a4 5e 1f a4 7e 08 82 4f 80 76 c1 27 8c 47 16 60 9f 73 ac c9 91 7f 2d 10 6c 3b 94 49 9c 42 33 5f 94 f1 83 21 09 91 f7 92 b7 0f 38 45 8b 94 07 4a ab fe 3f 36 35 5b d1 d5 52 38 42 46 e8 47 c7 4a 50 33 c8 e4 e0 73 b6 90 9a ba a3 88 38 d3 2b 42 c0 6e df a2 13 17 f2 4f b9 e7 f2 21 dd 65 fa a6 fd 52 c2 60 b2 cb 4f 37 bd af 27 8e 69 6b 32 40 53 59 f5 f2 31 76 88 06 6d 68 9f 30 bc b7 81 1c 8e 67 63 c3 05 65 f7 33 f6 59 a9 ab b3 8a 47 0b 14 13 c7 36 dd 22 fb f8 44 34 35 41 28 c0 81 ba 4e b5 71 13 af 03 a8 49 0a 2e a4 9b 61 77 6b 1d 24 d2 a5 f1 2d d1 47 5e 82 ff 48 83 b0 15 98 47 de 76 fb 4f 4e c0 bf 54 49 66 bc 4f 01 d1 7c 3a 65 fe c5 ac 70 5b c5 15 1b 72 a5 7d a6 5b 3b 17 c3 be c3 3f 5d 12 7f 67 2d 76 47 0c 8b bf 16 23 b5 83 72 cd 80 cd e8 ba af 5e 68 33 38 d4 90 ed 6e d2 e9 56 04 24 a1 f9 be 6c 5e ca 9e 23 20 92 2b 9a 0d 4b 4d e3 a2 48 8f be ed aa 0e 8c be a9 38 70 b9 10 7f 32 5d 80 27 5a 03 e0 d4 47 33 25 5a 76 a9 83 d9 98 40 ed 7f 75 02 ef ee 6
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA
Path Length Constraint=None
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
dd d4 4e 67 43 3f d3 ea 62 e8 da 89 6e 8e 3b 6e 0b bb 95 9f
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06)
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
[1]Certificate Policy:
     Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.22144.1
     [1,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://repository.infonotary.com/cps/qcps.html
     [1,2]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=User Notice
          Qualifier:
               Notice Text=InfoNotary CSP Root CA
[2]Certificate Policy:
     Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.22144.0
     [2,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://www.crc.bg
  
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
  

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Information Access
[1]Authority Info Access
     Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1)
     Alternative Name:
          URL=http://ocsp.infonotary.com/responder.cgi
  

Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17
   Authority Key Identifier
  
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18
   Thumbprint Algorithm
SHA1
Хеш-алгоритъм
3.1.19
   Thumbprint
04 46 c8 bb 9a 69 83 c9 5c 8a 2e 54 64 68 7c 11 15 aa b7 4a
Хеш-идентификатор
4
   Status Starting Time
2006-03-06 T17:33:05Z
Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
1 - 35