Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Базови удостоверения:  
Stam IT Primary Root CA | StampIT Global Root CA 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://stampit.org/bg/page/814
Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2ROOT Name
 
2.1
   Name
Stam IT Primary Root CA
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1.Certificate fields details
 
3.1.1.
   Version
3
Версия на удостоверението
3.1.2.
   Serial number
3b216a7e91902438

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

3.1.3.
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIGWTCCBEGgAwIBAgIIOyFqfpGQJDgwDQYJK
oZIhvcNAQEFBQAwgZMxGDAWBgNVBAkMDzIgUC4gVm9sb3YgU3RyLjEgMB4GA1UEA
wwXU3RhbXBJVCBQcmltYXJ5IFJvb3QgQ0ExIjAgBgNVBAoMGUluZm9ybWF0aW9uI
FNlcnZpY2VzIFBsYy4xDjAMBgNVBAcMBVNvZmlhMRQwEgYDVQQIDAtCOjgzMTY0M
Tc5MTELMAkGA1UEBhMCQkcwHhcNMTAxMTExMTUxMzM0WhcNMzAxMTExMTUxMzM0W
jCBkzEYMBYGA1UECQwPMiBQLiBWb2xvdiBTdHIuMSAwHgYDVQQDDBdTdGFtcElUI
FByaW1hcnkgUm9vdCBDQTEiMCAGA1UECgwZSW5mb3JtYXRpb24gU2VydmljZXMgU
GxjLjEOMAwGA1UEBwwFU29maWExFDASBgNVBAgMC0I6ODMxNjQxNzkxMQswCQYDV
QQGEwJCRzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAL60uDZSR6hPn
g0rxnbChhrp/h6QVoopDGR9UrQmhVZHAaecRuYnQgRyKRdf9t5zBDJgjyMiRLj0P
aR0N4FuBOEyPiD43zm3BAoYDuC0s93SczsYkzX+O4YZsdQI86JGzvxjshy9VMxWO
SOt5NXyRaqw3KKLu9bt+0vrCXPqRblrdcx03bSdVF5gJplShzTuL5v018vC3Yf9Y
OCYEmFwGBGc1D5w/TAr4sjq6K4PrKS2jJWn5kQjOW2bAWKkats4nqqG+uuoozK22
rlBBhZ/GVxDvEh1zHybE6lOwCxK9XCWyfjmLTS5TSOp0AlvC6mls/z/5ozwMYZEB
Gd1rvkIVNvNVmD99/5/EyJr8uIZArBzvzPhKHozLudshmt3UnUua7UHE8FKVhMcY
8YrlZiQ68n2e0Fpq2ks4T02iGKNg6htNaWu6lZqymEZhMsaTu/POYMGx+pqAI0Oy
9hLARESSYBwTrv6jOGdCT4Zpu4nPr+KXumJcv8UTk2U0mpvpjGCMdX0YhJoPfOrM
Lrve7gLh5C0/dMInrDS0CdSFwpVN9LWghOQkeAKn7QR5rh5DiPQOvsRgSKjUittP
DnbUojNRnPiqHOG2A4985hIhKTFAhCtOAlR1lHxSQDoumwBp8teILEoqSWOXwBVQ
ypW1gd128YqcdKqfcyLZBZ/IXIzbucrAgMBAAGjga4wgaswHQYDVR0OBBYEFNwWV
Otzgm9pYPkvUgdbxaXwf8YgMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAU3
BZU63OCb2lg+S9SB1vFpfB/xiAwSAYDVR0gBEEwPzA9BgkrBgEEAdgaAQEwMDAuB
ggrBgEFBQcCARYiaHR0cDovL3d3dy5zdGFtcGl0Lm9yZy9yZXBvc2l0b3J5LzAOB
gNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBADpf2UZLn3+OFh+jYSh0o
iI5M2d4mvPM5ZgBI6ZQAzO1QDvXosg15hc4htYNlTW2zXsQGCODhpq9tfB6PdpKL
D8o8PaVLzcQrYHtEflhnd+cPygvBkZDnhIOpoK+96aX6XpYmnacljflY+aB7O2IX
i3LBm5gcSh7NZ6yXzn3FgGEgqlxxoS+JMRB65L11h5ti2AedfuzXLvaXIteIoRll
DaAwlPqrKbdxf/3xjCXVMfxZqVBQNCxrQVK1U2SB+ULumf/E9yAu2mGR0cWLQKJu
4+5QOtSf6YTGMuPX23JOfaQiPyTo5jK1cb14CDqHDX/47QKaqQKBpzSyx4wsdVMi
pi5K6CSBmRX36Cah9Qbl4n5f79Ih+vDnXMR1zk7x0lMYEtiiCUIm9RnGVooFcE7E
9kyfJEJoXvbAvTR8PAiMYg3ng72lVeXHQvAHHVXOvXLKOCPKvi3au4VxdkiiSTgv
xqkVDDSx2WuMzywvyRMCa12a0w4rxkaGIYMD4fVJcqP3TaK9BHyHzcyBD4sM/bUc
dE40fQ6qE/ac/c2Lw1wfLFni3sd2d7Bv8nVNRUNNdneHb5LPFONTHmdPoWTQIyT/
3plvKWy2z6M1zZEEKBRwUNBBQy9dk1Wc9aXrf0PSFYV6Nl8uO652wcVPk/a2TDCk
6kLm5e2O/5rchs3IMXm/PdR-----END CERTIFICATE-----
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4.
   Signature algorithm
Sha1/RSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5.
   Signature algorithmOID
1.3 .14.3 .2.29
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6.Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
StampIT Primary Root CA
Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=
831641791

Булстат/ ЕИК на издателя

3.1.6.3
   Issuer OU=
Не е налично

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
Information Services PIc.
Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
StampIT Primary Root CA
Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
Не е налично

Наименование на организационната единица на автора на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
Information Services PIc.
Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8
   NotBefor
2010-11-11 T15:13:34Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9
   NotAfter
2030-11-11T15:13:34Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10
   Public key
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 be b4 b8 36 52 47 a8 4f 9e 0d 2b c6 76 c2 86 1a e9 fe 1e 90 56 8a 29 0c 64 7d 52 b4 26 85 56 47 01 a7 9c 46 e6 27 42 04 72 29 17 5f f6 de 73 04 32 60 8f 23 22 44 b8 f4 3d a4 74 37 81 6e 04 e1 32 3e 20 f8 df 39 b7 04 0a 18 0e e0 b4 b3 dd d2 73 3b 18 93 35 fe 3b 86 19 b1 d4 08 f3 a2 46 ce fc 63 b2 1c bd 54 cc 56 39 23 ad e4 d5 f2 45 aa b0 dc a2 8b bb d6 ed fb 4b eb 09 73 ea 45 b9 6b 75 cc 74 dd b4 9d 54 5e 60 26 99 52 87 34 ee 2f 9b f4 d7 cb c2 dd 87 fd 60 e0 98 12 61 70 18 11 9c d4 3e 70 fd 30 2b e2 c8 ea e8 ae 0f ac a4 b6 8c 95 a7 e6 44 23 39 6d 9b 01 62 a4 6a db 38 9e aa 86 fa eb a8 a3 32 b6 da b9 41 06 16 7f 19 5c 43 bc 48 75 cc 7c 9b 13 a9 4e c0 2c 4a f5 70 96 c9 f8 e6 2d 34 b9 4d 23 a9 d0 09 6f 0b a9 a5 b3 fc ff e6 8c f0 31 86 44 04 67 75 ae f9 08 54 db cd 56 60 fd f7 fe 7f 13 22 6b f2 e2 19 02 b0 73 bf 33 e1 28 7a 33 2e e7 6c 86 6b 77 52 75 2e 6b b5 07 13 c1 4a 56 13 1c 63 c6 2b 95 98 90 eb c9 f6 7b 41 69 ab 69 2c e1 3d 36 88 62 8d 83 a8 6d 35 a5 ae ea 56 6a ca 61 19 84 cb 1a 4e ef cf 39 83 06 c7 ea 6a 00 8d 0e cb d8 4b 01 11 12 49 80 70 4e bb fa 8c e1 9d 09 3e 19 a6 ee 27 3e bf 8a 5e e9 89 72 ff 14 4e 4d 94 d2 6a 6f a6 31 82 31 d5 f4 62 12 68 3d f3 ab 30 ba ef 7b b8 0b 87 90 b4 fd d3 08 9e b0 d2 d0 27 52 17 0a 55 37 d2 d6 82 13 90 91 e0 0a 9f b4 11 e6 b8 79 0e 23 d0 3a fb 11 81 22 a3 52 2b 6d 3c 39 db 52 88 cd 46 73 e2 a8 73 86 d8 0e 3d f3 98 48 84 a4 c5 02 10 ad 38 09 51 d6 51 f1 49 00 e8 ba 6c 01 a7 cb 5e 20 b1 28 a9 25 8e 5f 00 55 43 2a 56 d6 07 75 db c6 2a 71 d2 aa 7d cc 8b 64 16 7f 21 72 33 6e e7 2b 02 03 01 00 01
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
Dc1654eb73826f6960f92f52075bc5a5f07fc620
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
1.3.6. 1.4.1.1 1290.1.1
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
Не е налично

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Information Access
Не е налично

Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17
   Authority Key Identifier
Dc1654eb73826f6960f92f52075bc5a5f07fc620
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18
   Thumbprint Algorithm
Sha1
Хеш-алгоритъм
3.1.19
   Thumbprint
d0 c3 84 2d 7f f2 a4 45 fd 5a 9d e2 77 3a 15 ff f7 ea 75 7e
Хеш-идентификатор
4
   Status Starting Time
2010-11-11T15:13:34Z
Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
1 - 35