Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС  АД
Базови удостоверения:  
Evrotrust RSA Root CA 
ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://ca.evrotrust.com/aia/EvrotrustRSARootCA.crt
Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2ROOT Name
 
2.1
   Name
Evrotrust RSA Root CA
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1.Certificate fields details
 
3.1.1.
   Version
3
Версия на удостоверението
3.1.2.
   Serial number
6c:6e:c9:bf:48:51:72:a5:4b:d4:0f:27:78:62:52:45

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

3.1.3.
   X509Certificate
MIIGADCCA+igAwIBAgIQbG7Jv0hRcqVL1A8neGJSRTANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
mTELMAkGA1UEBhMCQkcxGDAWBgNVBGETD05UUkJHLTIwMzM5NzM1NjEjMCEGA1UE
ChMaRXZyb3RydXN0IFRlY2hub2xvZ2llcyBKU0MxKzApBgNVBAsTIkV2cm90cnVz
dCBRdWFsaWZpZWQgUm9vdCBBdXRob3JpdHkxHjAcBgNVBAMTFUV2cm90cnVzdCBS
U0EgUm9vdCBDQTAeFw0xNjA1MjAxNTM5MTlaFw0zNjA1MjAxNTQ5MTlaMIGZMQsw
CQYDVQQGEwJCRzEYMBYGA1UEYRMPTlRSQkctMjAzMzk3MzU2MSMwIQYDVQQKExpF
dnJvdHJ1c3QgVGVjaG5vbG9naWVzIEpTQzErMCkGA1UECxMiRXZyb3RydXN0IFF1
YWxpZmllZCBSb290IEF1dGhvcml0eTEeMBwGA1UEAxMVRXZyb3RydXN0IFJTQSBS
b290IENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAz5uvWRm7c0dS
dJ+CZk5AVnYrBHlJRTNNq9uKwmsrS1FqP5mQGeC3CkPNJrU5y9TYlQJeNkd9FWef
is+IAjmyARD1cBB9xeykXhp6n9+a6OisFRcOQz2yXNo8Fk/diVMmtFP6tGDj9tA+
fYQK9SPEBfetl828cmgQBUETaIZ2wS+xNMx0eQTNfyvkEFlnVtUYM6rCSQJH1A4P
HPkCaH0Km8MWRmBAcMHdqX1amU+F/m9rVlq0pUwtk4ivQ1QMQj3HxmCQyIE/fwg1
GGXaXhld1f2ud8tWVZuIRvz0O2JmfCPM1TIYCvi3Y49r1Xst+2L0hU3MPmTC28bS
/dyXTrcylxdqEuRed/pAbZlG/sN2Dtmn9n7+C8yooer1Vqz1OIieUn8RG3l/F7k0
dFgzO9uRbbpndI2B8YnjMYOV8CIkVh0BekDhvZWLBaCf+nyPx+ny630ZDYOgE65e
vgCuM8RJu+Aa56gw6fkMvc9f8zY0Nn/HACzqcUYs4vFQ0kKEtMPWno1BE1x9nNMc
T2diPVEyb1vchSX4oFGNC+LjBB2hk/b48rhXq+cSRRYOfN+zb7yTa97du/gOM/Du
fs7SQ4aVk9u1tFoKXKMvl3EY3jzgALufZoAq2RjeQaCabXHrX3kWaMiWKovrb1ti
9ZClqofLQCJs6JrDGCyKuU6IdSBAMA8CAwEAAaNCMEAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEG
MA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFHRcoUBzLh/m+Tu8q6Ckp1REdE9w
MA0GCSqGSIb3DQEBDAUAA4ICAQCSiUIrmAKY7qnxR+Y1htd7t1Q7ydCmEuMdj/zm
UDmW0dn8BEA1wQTifQnZOy3R/CDJi7HmSCtnEmvCTeIDkDaVcdwY5gNDWinj8YL/
Me8HjiTzWgufmYWK7USk0wZ4Ge0hxndT7WSSZR6DEn4df754sWQ3hYstT7GjVEsj
q6GS59JWDFaK8t6D9JhD94fL4rh7rBLBRKzGotfM19rqXzmL/QSFbnfHgnTxmUso
ihi9d08dMhr5j9/g/LlCZ8Ypif9ALs2t1ME+F2pivgo+HP2PqtjHnlpBwnBzfh6c
gLYXFADVlVdjtbnC+mQOMKZxWHoU18Hqrc8A4HVViGsty5smlSHX32l2hBOH8JPf
3l6kOsOVLjZDbTb6JLOGNp7ukVu5RcTLsGiyesG4gjjSMbvMWfRNldKfo/RGEiLL
MmOeRWti/1t5ty/byWJLs7teNh4h5gfVMeIlTN70VhFpUX4iQdzPvaOt5kUsBTyq
+cDiDtvpc68aDFyJAdpYKuQWlA71oTpULNbA3PXk53zmQwpr5R+LGEHqdy/TL8tY
bTHvjG3+EuL5zYoC9t7x7d431Ozz8M5FslxHoU7mDSYyHoW70yjyC+Zj3kazGJhs
7XBuRRla40kocEFD+pM9vw9yV86O0ZBXqaZQwdL1B05drJCoKG0Bov3ZjOL8KGdF
Mu5DzQ==
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4.
   Signature algorithm
SHA384RSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5.
   Signature algorithmOID
1.2.840.113549.1.1.12
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6.Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
Evrotrust RSA Root CA
Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=

Булстат/ ЕИК на издателя

3.1.6.3
   Issuer OU=
Evrotrust Qualified Root Authority

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
Evrotrust Technologies JSC
Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
Evrotrust RSA Root CA
Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
Evrotrust Qualified Root Authority

Наименование на организационната единица на автора на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
Evrotrust Technologies JSC
Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8
   NotBefor
160520153919Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9
   NotAfter
360520154919Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10
   Public key
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAz5uvWRm7c0dSdJ+CZk5A
VnYrBHlJRTNNq9uKwmsrS1FqP5mQGeC3CkPNJrU5y9TYlQJeNkd9FWefis+IAjmy
ARD1cBB9xeykXhp6n9+a6OisFRcOQz2yXNo8Fk/diVMmtFP6tGDj9tA+fYQK9SPE
Bfetl828cmgQBUETaIZ2wS+xNMx0eQTNfyvkEFlnVtUYM6rCSQJH1A4PHPkCaH0K
m8MWRmBAcMHdqX1amU+F/m9rVlq0pUwtk4ivQ1QMQj3HxmCQyIE/fwg1GGXaXhld
1f2ud8tWVZuIRvz0O2JmfCPM1TIYCvi3Y49r1Xst+2L0hU3MPmTC28bS/dyXTrcy
lxdqEuRed/pAbZlG/sN2Dtmn9n7+C8yooer1Vqz1OIieUn8RG3l/F7k0dFgzO9uR
bbpndI2B8YnjMYOV8CIkVh0BekDhvZWLBaCf+nyPx+ny630ZDYOgE65evgCuM8RJ
u+Aa56gw6fkMvc9f8zY0Nn/HACzqcUYs4vFQ0kKEtMPWno1BE1x9nNMcT2diPVEy
b1vchSX4oFGNC+LjBB2hk/b48rhXq+cSRRYOfN+zb7yTa97du/gOM/Dufs7SQ4aV
k9u1tFoKXKMvl3EY3jzgALufZoAq2RjeQaCabXHrX3kWaMiWKovrb1ti9ZClqofL
QCJs6JrDGCyKuU6IdSBAMA8CAwEAAQ==
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
CA:TRUE
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
74:5C:A1:40:73:2E:1F:E6:F9:3B:BC:AB:A0:A4:A7:54:44:74:4F:70
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Sign, CRL Sign
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
1.3.6.1.4.1.47272.1
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
N/A

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Information Access
N/A

Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17
   Authority Key Identifier
74:5C:A1:40:73:2E:1F:E6:F9:3B:BC:AB:A0:A4:A7:54:44:74:4F:70
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18
   Thumbprint Algorithm
SHA1
Хеш-алгоритъм
3.1.19
   Thumbprint
b4:b1:d6:39:54:47:47:da:03:cb:0a:9d:90:fa:03:17:00:d3:03:11
Хеш-идентификатор
4
   Status Starting Time
20.05.2016 г.
Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
1 - 35