Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : БОРИКА АД
Базови удостоверения:  
B-Trust Root CA | B-Trust Root CA - Universal Electronic Signature | B-Trust Root CA | B-Trust Root Qualified CA
БОРИКА АД
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://www.b-trust.org/web/files/richeditor/filemanager/certificates/CA_certificates/RootCA5_DER.crt
Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2ROOT Name
 
2.1
   Name
B-Trust Root CA
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1.Certificate fields details
 
3.1.1.
   Version
3
Версия на удостоверението
3.1.2.
   Serial number
1

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

3.1.3.
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIHGDCCBQCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BA
QUFADBrMQswCQYDVQQGEwJCRzEOMAwGA1UEBxMFU29maWExIDAeBgNVBAoTF0JPU
klDQSAtIEJBTktTRVJWSUNFIEFEMRAwDgYDVQQLEwdCLVRydXN0MRgwFgYDVQQDE
w9CLVRydXN0IFJvb3QgQ0EwHhcNMTAwODE3MTQxMjM4WhcNMzAwODE3MTQxMjM4W
jBrMQswCQYDVQQGEwJCRzEOMAwGA1UEBxMFU29maWExIDAeBgNVBAoTF0JPUklDQ
SAtIEJBTktTRVJWSUNFIEFEMRAwDgYDVQQLEwdCLVRydXN0MRgwFgYDVQQDEw9CL
VRydXN0IFJvb3QgQ0EwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDIO
thMjqevv1HcqbzDDV33YYCqxOHQOm3hNvpWYKDexxSGuGpCY6TaDbuGYJLuYNIHn
rteh3CDpH2bbNkNcC7Y+/RsjDdYoZ6Hu5D2LOViIbqHsNvEn6Q85bi2QFpIUq/fv
AeHyiPUNr4LfNN0aOhoa4dEsN+xc5cuUiM0BPKPSA/5yLcoV+Fal2BVaWQz1xtyi
FvIUiExJh3XhPrn7QJY480/aQqmR+Xn0rud8hKQKpUD26imX9PawLLIcXcQf4VLS
Lwbg+VUqlaqp+LZr+u9QSeac7s92NKMBAwDNQ5bZ0tOAw4ia9TF8lJjXnnX4Tstm
1d77kCbdv8BzL42iT3dDPIZSku9KQW+qSvsNxBVcIdrVMJsRHx9NA8ibYNSK+r8T
GdYdk4Gd0yqdyEZqnL6ovlVQuhI5H5Mmebqz4WDMIVvIej4VSgi2q0eIbTNUvEN5
TJXf5jgcN3Ly8deNDk2StIaTFSKfKkYKJsYVxSGAL7a8xjrSjxnRNB/Dr2Vz3Sep
BjZNMbNG4myV8iTb9WxjjXJxI/wmD7YM/sRXln2AHUQLh51UrPtvi+Zx8c+cQV+S
6exquRnHiycOQz6RSqCl1W+U13mmKc9hzxsfLuQhmEKLNy5j03hgAIq95V0es+XI
HCl8284pc8nkIe9qDHfF/wtPZGMR/7bO8qgiTaAwwIDAKN7o4IBxTCCAcEwHQYDV
R0OBBYEFJumSDojHzqpqIgoV2TtBJYcMMidMIGVBgNVHSMEgY0wgYqAFJumSDojH
zqpqIgoV2TtBJYcMMidoW+kbTBrMQswCQYDVQQGEwJCRzEOMAwGA1UEBxMFU29ma
WExIDAeBgNVBAoTF0JPUklDQSAtIEJBTktTRVJWSUNFIEFEMRAwDgYDVQQLEwdCL
VRydXN0MRgwFgYDVQQDEw9CLVRydXN0IFJvb3QgQ0GCAQEwIQYDVR0SBBowGIYWa
HR0cDovL3d3dy5iLXRydXN0Lm9yZzASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEEMDcGA1UdI
AQwMC4wLAYEVR0gADAkMCIGCCsGAQUFBwIBFhZodHRwOi8vd3d3LmItdHJ1c3Qub
3JnMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjBTBgNVHR8ETDBKMEigRqBEhkJodHRwOi8vd3d3L
mItdHJ1c3Qub3JnL3JlcG9zaXRvcnkvY2E1cm9vdC9jcmwvYi10cnVzdF9jYTVfc
m9vdC5jcmwwMwYIKwYBBQUHAQEEJzAlMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2Nzc
C5iLXRydXN0Lm9yZzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEAhqjDQ/n+GncqNBeWWQrHm
ZxTsn65frQpbtyUkvy6wQBUIlULZEApD5FV5EU0L8xRLJ/Z50JVN8eyxAvQjDfsL
zvSaXKBTHBlHQ5xlltlI32Kt2r2myF1GMP5hUf7GbEBKqQgGymeXuUSgOl6tDdBx
edfjX+X5CU1jX02WnGGwpvrR/KVP+FdqviDL01vYcyR9tN3ecJMcqSsKkiJHAhrp
yL2aMelinB6NQXnHwGMD79lfQsgT3oTWWi8pSGT614S6yxm5jmADbjQroe+qx/io
2a5fGRn/Wuyc8BsbiyzOMjlmxQdgKdkpiJWVkHuN2wrRmmZrS4M1N4I+Oxmnkw8q
On7+K0OTJpXLUpKTFXdvwU5uB232zgQWx+pRt6qof09p7SSlZath/JpTaTevu2Pb
DAu0pB9LypTy1J9d4YvSy0fWapWuN4Zys5guTmk1fcdiC6cuK9+Q8WCxqsmpihzJ
PEMHq/1BRRrNDq41oVCTub95M8XxjBM+vBTOtN6aSW3G/euDkU1FoiNFIIMbpthD
9EVzeA9UrX560XVdoDH3kXKNFXew2h8Lel0PMBgisulMf9egJzfXueOZ8a4CAq4O
phwCz5N0qC8MhX+wBnvpu6hUR6b1vEXOliWX5JmfLbh1uN4nLbnTzZea/RzeYfmn
4Ttego0gsXTt+ENAgqn3bI=-----END CERTIFICATE-----
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4.
   Signature algorithm
Sha1withRSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5.
   Signature algorithmOID
1.2.840.113549.1.1.5
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6.Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
B-Trust Root CA
Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.3
   Issuer OU=
B-Trust

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
BORICA – BANKSERVICE AD
Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
B-Trust Root CA
Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
B-Trust

Наименование на организационната единица на автора на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
BORICA – BANKSERVICE AD
Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8
   NotBefor
2010-08-17T14:12:38Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9
   NotAfter
2030-08-17T14:12:38Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10
   Public key
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 c8 3a d8 4c 8e a7 af bf 51 dc a9 bc c3 0d 5d f7 61 80 aa c4 e1 d0 3a 6d e1 36 fa 56 60 a0 de c7 14 86 b8 6a 42 63 a4 da 0d bb 86 60 92 ee 60 d2 07 9e bb 5e 87 70 83 a4 7d 9b 6c d9 0d 70 2e d8 fb f4 6c 8c 37 58 a1 9e 87 bb 90 f6 2c e5 62 21 ba 87 b0 db c4 9f a4 3c e5 b8 b6 40 5a 48 52 af df bc 07 87 ca 23 d4 36 be 0b 7c d3 74 68 e8 68 6b 87 44 b0 df b1 73 97 2e 52 23 34 04 f2 8f 48 0f f9 c8 b7 28 57 e1 5a 97 60 55 69 64 33 d7 1b 72 88 5b c8 52 21 31 26 1d d7 84 fa e7 ed 02 58 e3 cd 3f 69 0a a6 47 e5 e7 d2 bb 9d f2 12 90 2a 95 03 db a8 a6 5f d3 da c0 b2 c8 71 77 10 7f 85 4b 48 bc 1b 83 e5 54 aa 56 aa a7 e2 d9 af eb bd 41 27 9a 73 bb 3d d8 d2 8c 04 0c 03 35 0e 5b 67 4b 4e 03 0e 22 6b d4 c5 f2 52 63 5e 79 d7 e1 3b 2d 9b 57 7b ee 40 9b 76 ff 01 cc be 36 89 3d dd 0c f2 19 4a 4b bd 29 05 be a9 2b ec 37 10 55 70 87 6b 54 c2 6c 44 7c 7d 34 0f 22 6d 83 52 2b ea fc 4c 67 58 76 4e 06 77 4c aa 77 21 19 aa 72 fa a2 f9 55 42 e8 48 e4 7e 4c 99 e6 ea cf 85 83 30 85 6f 21 e8 f
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA  
Path Length Constraint=4
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
9b a6 48 3a 23 1f 3a a9 a8 88 28 57 64 ed 04 96 1c 30 c8 9d
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06)
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
[1]Certificate Policy:
     Policy Identifier=All issuance policies
     [1,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://www.b-trust.org
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
[1]CRL Distribution Point
     Distribution Point Name:
          Full Name:
               URL=http://www.b-trust.org/repository/ca5root/crl/b-trust_ca5_root.crl

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Information Access
[1]Authority Info Access
     Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1)
     Alternative Name:
          URL=http://ocsp.b-trust.org

Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17
   Authority Key Identifier
9b a6 48 3a 23 1f 3a a9 a8 88 28 57 64 ed 04 96 1c 30 c8 9d


Certificate Issuer:
     Directory Address:
          CN=B-Trust Root CA
          OU=B-Trust
          O=BORICA - BANKSERVICE AD
          L=Sofia
          C=BG
Certificate SerialNumber=01
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18
   Thumbprint Algorithm
sha1
Хеш-алгоритъм
3.1.19
   Thumbprint
4b bc cb cb 6d 75 03 9c 58 03 4e 9f 63 3c da 72 b6 a1 a2 ed
Хеш-идентификатор
4
   Status Starting Time
2010-09-09T00:00:00Z
Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
1 - 34