Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
ОПЕРАТИВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ : КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://crc.bg/files/_bg/CRC_Members.cer
Електронна препратка за достъп до оперативното удостоверение
2СА Name
 
2.1
   Name
CRC Members CA
Наименование на оперативното удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на оперативното удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1Certificate fields details
Удостоверението няма такъв компонент.
 
3.1.1
   Version
3
Версия на оперативното удостоверение
3.1.2
   Serial number
57 74 02 c1 a9 78 37 25

Уникален идентификационен код на оперативното удостоверение. (Цифровият формат е представен в шестнадесетична бройна система)

3.1.3
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIF6zCCA9OgAwIBAgIIV3QCwal4NyUwDQYJK
oZIhvcNAQEFBQAwgcwxgckwCQYDVQQGDAJCRzALBgNVBBEMBDEwMDAwDAYDVQQHD
AVTb2ZpYTASBgNVBAMMC0NSQyBSb290IENBMBMGA1UECQwMNiBHdXJrbyBzdHIuM
BYGCSsGAQQB/xQAARYJMTIxNzQ3ODY0MBgGCSqGSIb3DQEJARYLaW5mb0BjcmMuY
mcwGQYKCZImiZPyLGQBGRYLY3JjLXJvb3QtY2EwKwYDVQQKDCRDb21tdW5pY2F0a
W9ucyBSZWd1bGF0aW9uIENvbW1pc3Npb24wHhcNMDkwOTA0MTA1OTM4WhcNMjQwO
TA0MTA1OTM4WjCBhzGBhDAJBgNVBAYMAkJHMBUGA1UEAwwOQ1JDIE1lbWJlcnMgQ
0EwFQYDVQQLDA5DUkMgTWVtYmVycyBDQTAcBgoJkiaJk/IsZAEZFg5jcmMtbWVtY
mVycy1jYTArBgNVBAoMJENvbW11bmljYXRpb25zIFJlZ3VsYXRpb24gQ29tbWlzc
2lvbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM2MkMvAj/USvKGQH
GXOnXE8zJtUIXug4uq4QV/G/oktXvbGcIvzl2tZQYh01uWKugM2PQupe1Z2ezmm1
nt3mHry2JmoOvhxfYiH/oLDeoUSxagZ+oKRlJq8dYjRbZwQ2ofAgtTHvLqt1iKJp
3k2TMwTWZ1LT2whFYTxR2UAJiJZvbkrvtII+YQuQqKMC+9lWd+l+4dI8rbKVQs2H
OMddZn6RE04yumm60bDJ8gO6iwOGzcW1FhS+xBJ8hoF00ZXIizpH39i9Y/g7fE3f
o5JQjpOyj8KH/tO3HGRHFFeKZOEyW8GMVrREehLvQ0BUWm/kBsvcHaL4DNMiIejl
+84JkUCAwEAAaOCARIwggEOMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjByBgNVHSAEazBpMGcGC
SsGAQQB/xQBATBaMDcGCCsGAQUFBwIBFitodHRwOi8vd3d3LmNyYy5iZy9maWxlc
y9fYmcvbWVtYmVycy1jYS5odG1sMB8GCCsGAQUFBwICMBMaEUNSQyBNZW1iZXJzI
ENBIENQMDcGA1UdHwQwMC4wLKAqoCiGJmh0dHA6Ly93d3cuZWdvdi5iZy9jcmwvY
3JjLXJvb3QtY2EuY3JsMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFAkINvmsv
i5j6+G+YL3jm5fJ4lE4MB8GA1UdIwQYMBaAFM9b4oEQpQmf5Bax5lOSPa/zn4wWM
A0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQBvGaQgIA+eNIeqwg9rplMe3jsSLw7Dmw5sPBkcK
aEqnqQsl53/fFivYYSPwQFTYw6xNqk6/N6Lq+sZWn42WIziAXDiyPEKUxKgN60B0
hgiUSwyAJMt3Ot8JzgtHKj2yY2ATrZhXtiD2HhaNgGSXAauSs6DYVt9V9W64sdXT
ae3pskYbUwrQTYpYzZCt4aFaFkf3NnDqrzEgRg4g3+M5J2tWeU/anNci/CFCDrKl
mlb834EwsVSGXOY7pUH1u7zLiVTgHJdcQfjbDma2+4a2R93HXodoTnh0f5RSop5J
iWX2dIZgeU6h5N1D3HejRCsS/NH1jUSL6UvJtJyhV/aQJOIFnj7yCwZ9MVq3Td+1
4lZWFWNGQB0Mi8GEXDMyLVmkULz34N0SHvOtObZUIwcO1NC8q4Tg254q7h9UNa4S
cL3fZfsy8duYqsX5KGZd3ZoGoAYgOdNCdCbxEMVSo1RWCmR5QQwuUIFD4maQZLfC
iboKulceLw41TEfCpjHSUJ8FnVV0kC3DmF7ajPD+tNBH+EbI0kaS/PbwGyVsi87/
VWcBU3XGXo6YmOUe5JjSIZXIcroBrPoOGp2W61OioFfitDl14GDu5ifrb8urlMsU
NFK5kZIoFoYqo6csOCAgE2LqW52XoNkPcnTY7sDDECaXxmiwaC9JFaTstNlFyBBT
EkJtw==-----END CERTIFICATE-----
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4
   Signature algorithm
sha1/RSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5
   Signature algorithmOID
Удостоверението няма такъв компонент.
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
CRC Root CA
Наименование на комисията (издателят на удостоверението) на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=
Булстат на комисията
3.1.6.3
   Issuer OU=
Удостоверението няма такъв компонент.
Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език
3.1.6.4
   Issuer O=
Communications Regulation Commission
Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
CRC Members CA
Наименование на комисията (автора, подлежащ на вписване в удостоверението) на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
CRC Members CA
Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език
3.1.7.3
   Subject O=
Communications Regulation Commission
Наименование на комисията (организацията на автора) на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.8
   NotBefor
2009-09-04Т09:59:38:000Z
Дата и час на издаване на оперативното удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu )
3.1.9
   NotAfter
2024-09-04Т09:59:38:000Z
Дата и час на на изтичане на срока на оперативното удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu).
3.1.10
   Public key
RSA (2048 Bits)
Оперативният публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA
Path Length Constraint=None
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
09 08 36 f9 ac be 2e 63 eb e1 be 60 bd e3 9b 97 c9 e2 51 38
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06)
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
[1]Certificate Policy:
     Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.16276.1.1
     [1,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://www.crc.bg/files/_bg/members-ca.html
     [1,2]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=User Notice
          Qualifier:
               Notice Text=CRC Members CA CP
  
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   CRL Distribution Points
[1]CRL Distribution Point
     Distribution Point Name:
          Full Name:
               URL=http://www.egov.bg/crl/crc-root-ca.crl

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16
   Authority Key Identifier
cf 5b e2 81 10 a5 09 9f e4 16 b1 e6 53 92 3d af f3 9f 8c 16
Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.17
   Thumbprint Algorithm
sha1
Хеш-алгоритъм
3.1.18
   Thumbprint
5d c6 11 ad 0f 02 34 5a c1 3e 22 da 4b a2 d7 62 f7 ec 64 85
Хеш-идентификатор
1 - 33