Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ : КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Номер от
наредбата
Име на полетоСтойностОписание
1TypeIdentifier
http://crc.bg/files/_bg/CRC_Root.cer

Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение

2ROOT Name
 
2.1
   Name
CRC Root CA
Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2
   Name
Наименование на базовото удостоверение на български език
3CertificateDigitalIdentity
 
3.1Certificate fields details
Удостоверението няма такъв компонент.
 
3.1.1
   Version
3
Версия на базовото удостоверение
3.1.2
   Serial number
3e b9 f6 e3 59 9c 35 b6

Уникален идентификационен код на базовото удостоверение. (Цифровият формат е представен в шестнадесетична бройна система)

3.1.3
   X509Certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIGzTCCBLWgAwIBAgIIPrn241mcNbYwDQYJK
oZIhvcNAQEFBQAwgcwxgckwCQYDVQQGDAJCRzALBgNVBBEMBDEwMDAwDAYDVQQHD
AVTb2ZpYTASBgNVBAMMC0NSQyBSb290IENBMBMGA1UECQwMNiBHdXJrbyBzdHIuM
BYGCSsGAQQB/xQAARYJMTIxNzQ3ODY0MBgGCSqGSIb3DQEJARYLaW5mb0BjcmMuY
mcwGQYKCZImiZPyLGQBGRYLY3JjLXJvb3QtY2EwKwYDVQQKDCRDb21tdW5pY2F0a
W9ucyBSZWd1bGF0aW9uIENvbW1pc3Npb24wHhcNMDkwOTA0MTA0MDAyWhcNMzQwO
TA0MTA0MDAyWjCBzDGByTAJBgNVBAYMAkJHMAsGA1UEEQwEMTAwMDAMBgNVBAcMB
VNvZmlhMBIGA1UEAwwLQ1JDIFJvb3QgQ0EwEwYDVQQJDAw2IEd1cmtvIHN0ci4wF
gYJKwYBBAH/FAABFgkxMjE3NDc4NjQwGAYJKoZIhvcNAQkBFgtpbmZvQGNyYy5iZ
zAZBgoJkiaJk/IsZAEZFgtjcmMtcm9vdC1jYTArBgNVBAoMJENvbW11bmljYXRpb
25zIFJlZ3VsYXRpb24gQ29tbWlzc2lvbjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPA
DCCAgoCggIBAKueBUUdYL8e+CHl1cID45O2jfQr/PW2DH4DKTXTxk4nO1IphC9ND
cRXfiv/b7HIxBZDK/EP9dDwy2YDSrkHpXPSB7c8hxmf2MExEIQUGiB9JNacb0bjK
RRfo3xZ6NhzFbMkxb22GcR/BjPwYbasDy+cXmNLXEOWkojma+BfXq0fQReSLwCX5
4vcIBb+54a/CPvpLI+/am5ZfwOomjJrHZzoye65Y8IG+dIIsTRWasC0l2lXCzJWJ
DiSE6GN0UTXG/hQzd7AzznJrztvzxdA0078T7d5V51qxv/OpTsN6aS+YlvFHhG5F
e4nW/s3XGXGvfevT59vY6PBMSVxt2f3k1UnIyNYerTaOzQ2Fmzb9gintYky7rxDt
IhOHONP/sv8z9kvKN5LcYG2x37g98d7pRzdoNNOlsghgQ0z9xFCB6+haWnxgV1Hi
SmMXdnCNahhhBNnG1IaS9fmbsSm8l19/tgM9fCElupTjKQQt3H6PVAyqv0PiBn6p
IqU+DXDKYShu5olGDPsRwd4cOORJa2aqbIgVUWFlFnIh1DYGsnHKUm/tyB+jeLms
fUCc7t9eOajw8hVY0XBWUecc4t+7fK5xDz9NI1Lhg0/VWedY9hTfv8LC/+rTDP3w
C+gxJ1uvnUHlcDU/oyvFdb4ChQbGxzEzogf/pbLAqp0EVPd18JPQht5AgMBAAGjg
bAwga0wDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMGsGA1UdIARkMGIwYAYIKwYBBAH/FAEwVDA0B
ggrBgEFBQcCARYoaHR0cDovL3d3dy5jcmMuYmcvZmlsZXMvX2JnL3Jvb3QtY2Eua
HRtbDAcBggrBgEFBQcCAjAQGg5DUkMgUm9vdCBDQSBDUDAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MB0GA1UdDgQWBBTPW+KBEKUJn+QWseZTkj2v85+MFjANBgkqhkiG9w0BAQUFA
AOCAgEASGmQCe+3PPAwJ1EUVqe4Tf98vPyy2TBvyLL9qaYTO3uxKRnfaJ0kXOJaN
Jl5Tp1DRNu/iiS36D/h4HaI1ApnBuo8wMuWsyTrIejQ1ogrxuNZzUocLJ6uDGNK2
gusquuS9nGirxACAOG6d8Pa5ZAUbIH2p9BV90vUq2HE2VQ/+WPU5L/QPjgJHK6bU
TrVvQA3MuxH/6W779GrhNU2nsPtqe0qgbA6X2wT27HSIR9xx5+AnTU+rR3ISNz0M
ptigN3nWJi5p2yYaBz0Zf+9lKIHejwGGfRlrtq+FKSTNiG/l+fNOJmuz8mZewoTX
iqAz0Vq/R3IMuYCeKFaxPJNkngWwjeRASvQZNOuH0eFwtbD4WhKosbNzf5ekrfst
l/AcFaGJrIvkrTUU4eOw3Xc6FA4duJPY4d1puIkGRWwDdQ4tNmhRiBO0A57K8Ick
JMc7OBoogWINoQDbCZnNC83O6rLcpx/2xU8kXVIUD8EQlUj519CWC0DBXKISqJhK
Dw9vw7n+4+/GtXDpL0P2YlVmQueHnC1sGagDSDL7aillezWhv+93+GXW9M31J4//
6V/TqEEHNNQscg1H3TH5YQ8nR/wCH26r39WUumBHC1waz5ypsGR7OO2U1stY1iUe
wTuq1YUr4dFQ+ItvFWAQo6X/1BHPGlP8vvJgcYAV06UEYDsAUQ=-----END CERT
IFICATE-----
Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4
   Signature algorithm
sha1/RSA
Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5
   Signature algorithmOID
Удостоверението няма такъв компонент.
Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6Issuer
 
3.1.6.1
   Issuer CN=
CRC Root CA
Наименование на комисията (издателят на базовото удостоверението) на английски език
3.1.6.2
   Issuer CN=
Булстат на комисията
3.1.6.3
   Issuer OU=
Удостоверението няма такъв компонент.

Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език

3.1.6.4
   Issuer O=
Communications Regulation Commission
Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език
3.1.6.5
   Issuer C=
BG
Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.7Subject
 
3.1.7.1
   Subject CN=
CRC Root CA
Наименование на комисията (автор, подлежащ на вписване в удостоверението) на английски език
3.1.7.2
   Subject OU=
Удостоверението няма такъв компонент.

Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език

3.1.7.3
   Subject O=
Communications Regulation Commission
Наименование на комисията (организацията на автора) на английски език
3.1.7.4
   Subject C=
BG
Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.8
   NotBefor
2009-09-04Т09:40:02:000Z
Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu).
3.1.9
   NotAfter
2034-09-04Т09:40:02:000Z
Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu).
3.1.10
   Public key
RSA  (4096) Bits
Публичен ключ
3.1.11
   Basic Containts
Subject Type=CA      Path Length Constraint=None
Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12
   Subject Key Identifier
cf 5b e2 81 10 a5 09 9f e4 16 b1 e6 53 92 3d af f3 9f 8c 16
Идентификатор на ключа
3.1.13
   Key Usage
Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06)
Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14
   Certificate Policies
1]Certificate Policy:
     Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.16276.1
     [1,1]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=CPS
          Qualifier:
               http://www.crc.bg/files/_bg/root-ca.html
     [1,2]Policy Qualifier Info:
          Policy Qualifier Id=User Notice
          Qualifier:
               Notice Text=CRC Root CA CP
Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15
   Thumbprint Algorithm
sha1
Хеш-алгоритъм
3.1.16
   Thumbprint
8e cb bc 31 82 35 a8 35 9d 50 5b 7a fc e9 c5 43 ed 1d 2f f0
Хеш-идентификатор
1 - 31