Регистри по Закона за електронните съобщения, Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис