Приоритети на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 година

 

Приоритети на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 година

 

1)   Наблюдение и контрол на изпълнението на Регламент (ЕС) 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза в съответствие с неговите изменения.

 

2)     Наблюдение и контрол на спазването на изискванията на чл. 3 и чл. 4     на     Регламент          (ЕС)       2015/2120           от     страна        на     предприятията, предоставящи достъп до интернет.
 

3)   Осигуряване на ефективно управление и ефикасно използване на ограничения ресурс - радиочестотен спектър, в съответствие с политиките на Европейския съюз.

 

4)     Усъвършенстване и разширяване  на  възможностите   на Националната система за мониторинг в съответствие с навлизащите нови технологии в областта на електронните съобщителни мрежи, както и с нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качеството на предлаганите от предприятията услуги.

 

5)     Внедряване на електронни въпросници за онлайн попълване от предприятията,  предоставящи  електронни  съобщителни  услуги и/или мрежи, и от операторите на пощенски услуги

 

6)     Внедряване на система за управление на  информационната сигурност.

 

7)     Утвърждаване на активната роля на Комисията за регулиране на съобщенията в работата на  специализираните  организации  в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги на европейско и световно ниво, включително изпълнение на функциите на Заместник-председател  на  Групата на европейските регулатори на пощенските услуги.

 

8)     Насърчаване на дългосрочната ангажираност на служителите в Комисията за регулиране на съобщенията.
cialis izmir araç kaplama