paykasa bozdurma ucuz paykasa gebze evden eve nakliyat
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Списък на услугите, администрирани под разпореждане на КРС

 

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КРС

 

 

1.       Вписване в публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС).

2.       Издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.

3.       Заличаване на предприятие, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, по инициатива на предприятието.

4.       Заличаване на предприятие, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, по инициатива на КРС.

5.       Отразяване на промяна на данните в уведомлението по чл. 66, ал. 1 от ЗЕС в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.

6.       Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита след подаване на заявление, след проведен конкурс или търг или след проведен конкурс от Съвета за електронни медии (СЕМ) по реда на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) за издаване на лицензия за радио- и/или телевизионна дейност за наземно аналогово радиоразпръскване.

7.       Издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

8.       Предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър.

9.       Временно спиране на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър.

10.   Изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър след подаване на заявление или след решение на СЕМ за изменение на лицензията за радио- и/или телевизионна дейност.

11.   Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера.

12.   Предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс- номера.

13.   Изменение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по реда на чл. 116 от ЗЕС.

14.   Изменение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- позиция на геостационарна орбита.

15.   Изменение на срока на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

16.   Изменение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по инициатива на КРС.

17.   Прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след подаване на заявление или след решение на СЕМ за прехвърляне на лицензията за радио- и/или телевизионна дейност.

18.   Прехвърляне на  част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър.

19.   Разглеждане на искания за отдаване под наем на индивидуално определен  ограничен ресурс- радиочестотен спектър.

20.   Прекратяване  на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

21.   Отнемане на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

22.   Провеждане на изпит за радиолюбител.

23.   Издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител.

24.   Преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбител.

25.   Издаване на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC).

26.   Издаване на CEPT лицензия на радиолюбител.

27.   Определяне на опознавателен знак на радиолюбител.

28.   Отказ за ползване на опознавателен знак на радиолюбител.

29.   Предоставяне на дубликати на документи, издадени от КРС.

30.   Предоставяне на копия от документи, издадени от КРС.

31.   Предоставяне на комплект конкурсни/тръжни книжа и документи за участие в конкурс/търг.

32.   Разглеждане на искания по чл. 55 и по чл. 56 от ЗЕС.

33.   Вписване в регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги.

34.   Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи.

35.   Изменение или допълнение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи.

36.   Изменение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи във връзка с промяна на идентификационни данни.

37.   Прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи.

38.   Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи по искане на пощенския оператор.

39.   Вписване в публичния регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.

40.   Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.

41.   Промяна на данните от уведомлението за извършване на неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ.

42.   Прекратяване извършването на неуниверсални пощенски услуги.

43.   Изменения, допълнения, временно спиране или предсрочно прекратяване на индивидуалните лицензии, извършени едностранно от КРС.

44.   Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или чл. 39, т. 3 от ЗПУ едностранно от КРС.

45.   Отнемане на индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или чл. 39, т. 3 от ЗПУ.

46.   Преустановяване дейността на оператор на неуниверсални пощенски услуги.

47.   Разглеждане на заявления и запитвания за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

48.   Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават от КРС по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт  или с извършване на друга административна услуга от КРС.

49.   Административни действия, свързани с осъществяването на комплексно административно обслужване.

50.   Други услуги, когато в закон е предвидено предоставянето им от КРС. 

 

colicblog.com istanbul escort kayseri escort bursa escort ata�ehir escort