СЪОБЩЕНИЕ

10 Май 2018

 
Комисия за регулиране на съобщенията обръща внимание на всички потребители, че използването на GSM/UMTS заглушители на територията на Република България не е разрешено и ползвателите им подлежат на санкции в размер от 200 до 2 000 лв., съгласно чл. 328, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
 
Предназначението на заглушителите е излъчване на радиосигнали с цел блокиране на радиосигналите на други радиосъоръжения, ползващи същите радиочестотни ленти. По този начин заглушители оказват "вредно влияние", което пречи на работата на други радиослужби, функциониращи в съответствие с действащото национално законодателство. В тази връзка GSM/UMTS заглушителите не могат да бъдат пуснати на пазара и/или в действие и съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и Закона за техническите изисквания към продуктите.