РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ЗAКУПИЛИ КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОПЕРАТОРИ СЪОБРАЗНО ПРЕДВИДЕНИТЕ ЕТАПИ И СРОКОВЕ В ПЛАНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ (DVВ-Т) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 550 НА КРС ОТ 13.05.2010 Г. /ДВ.БР.38 /21.05.2010 Г./

Изх.№ / Дата

ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ КОНКУРСНИ КНИЖА

1.

19 - 00 – 02
25.05.2009 г
.

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД

2.

19 - 00 – 03
 26.05.2009 г.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

3.

19 - 00 – 04
 27.05.2009 г.

„ТАУЪРКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

4.

19 - 00 – 05
02.06.2009 г.

„ХАНУ  ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

5.

19 - 00 – 06
04
.06.2009 г

„ДИ ВИ БИ ТИ“ АД

6.

19 - 00 – 07
04
.06.2009 г

„НУРТС БЪЛГАРИЯ“ЕАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОПЕРАТОРИ СЪОБРАЗНО ПРЕДВИДЕНИТЕ ЕТАПИ И СРОКОВЕ В ПЛАНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ (DVВ-Т) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 550 НА КРС ОТ 13.05.2010 Г. /ДВ.БР.38 /21.05.2010 Г./

Вх.№ / Дата /Час

ЛИЦА, ПОДАЛИ КОНКУРСНИ КНИЖА

1.

19 - 00 - 08 18.06.2010г

час: 15 h 17'

„ДИ ВИ БИ ТИ“ АД

2.

19 - 00 -09
18.06.2010г

час: 15 h 36'

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

3.

19 - 00 – 10
18.06.2010г

час: 16h 20'

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД

4.

19 - 00 – 11
18.06.2010г

час:   16h 50'

„ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД