КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Координация и планиране”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в

отдел „Координация и планиране”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

 

Области на дейност: Изпълнява необходимите дейности, свързани с изпълнението и актуализирането на стратегията и приоритетите в дейността на Комисията. Изготвя становища, анализи и други необходими документи във връзка с проекти на нормативни и административни актове, с пазарни анализи, с пазарното и/или техническото регулиране на електронните съобщения и др. Подпомага дейността на Комисията при участието й в ръководни органи и работни структури на специализирани европейски и международни организации. Осъществява оперативна помощ по компетентност на административните звена на Комисията. Проучва и анализира най-добрите практики на националните регулаторни органи на държавите-членки на ЕС с оглед подпомагане на регулаторната дейност на Комисията.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 

  • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
  • Професионална област: икономическа и/или техническа;
  • Професионален опит: над 4 години или ранг, придобит като държавен служител – ІІІ младши;
  • Много добро ниво на английски език. Владеенето на друг чужд език е предимство;
  • Много добра компютърна грамотност.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 940 лв. до 1500 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю. Интервюто включва и превод за преценка на нивото на владеене на английски език.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Документи се подават до 25.01.2018 год., включително.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.