КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Координация и планиране”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в

отдел „Координация и планиране”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

Области на дейност: Подпомага дейността на КРС при планиране и разработване на нейните стратегически цели и приоритети, както и дейността на КРС, свързана с участието й в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения; участва в изпълнението на задачи, свързани с изготвянето на пазарни анализи; участва в изготвянето на доклади, становища, предложения и официални позиции на КРС; текущо следи измененията на Регулаторната рамка на европейско ниво и практиките на националните регулаторни органи на останалите държави-членки на ЕС по различни аспекти на регулирането.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

  • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
  • Професионална област: икономическа или техническа
  • Професионален опит: над 2 години или ранг, придобит като държавен служител ІV младши;
  • Много добро ниво на английски език. Владеенето на друг чужд език е предимство.
  • Много добра компютърна грамотност.

 

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 920 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

  • Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • Интервю. Интервюто включва и устен превод за преценка на нивото на владеене на английски език.

 

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Документи се подават до 24.01.2018 год., включително.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.