КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Управление на номерационния ресурс и регулиране на ДУУ”, дирекция „Техническо регулиране и електронен подпис”

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Управление на номерационния ресурс и регулиране на ДУУ”, дирекция „Техническо регулиране и електронен подпис”

Области на дейност: поддържане на регистър на доставчиците на удостоверителни услуги и актуализиране на списъка на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги (доверителен списък); изготвяне на отговори на жалби относно въпросите на електронния документ и електронните удостоверителни услуги; изготвяне на доклади, експертни предложения и становища по компетентност; участва в обсъждането и изготвянето на законовата и подзаконова база за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, хармонизирано с изискванията в европейските практики; подготвя и участва в провеждане на нормативно регламентирани проверки на доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ); разработва методики, ръководства и др. помощни документи, свързани с проверките на ДУУ; анализира предоставените от ДУУ одитни доклади; следи публикациите на ЕК, имащи отношение към електронния документ, електронните удостоверителни услуги и доверителния списък; следи развитието и внедряването на нови технологии по отношение на приложенията на електронния документ и електронните удостоверителни услуги; следи и анализира стандартизацията в областта на електронния документ документ и електронните удостоверителни услуги и практиките в областта на информационната сигурност и надеждност; Разработва и актуализира публичните регистри по ЗЕДЕУУ.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • минимална образователна степен: висше, бакалавър;
 • предпочитана специалност: информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; 
 • професионален опит: над 2 години в областта на електронния документ и електронните удостоверителни услуги или ранг, придобит като държавен служител – ІV младши;
 • високо ниво на владеене на английски език;
 • много добра компютърна грамотност и умения – MS Office, работа в мрежа, ползване на Internet.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 920 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;

 

 • интервю. Интервюто включва и устен превод за преценка владеенето на английски език.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

 

 

 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

 

 • Копие от документ, удостоверяващ професионален опит;

 

 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;

 

 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

 

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. „Гурко” № 6.

 

Документи се подават до 18.01.2018 год., включително.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.