КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Контрол на радиочестотния спектър”, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” - 1 щ. бр.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в

отдел „Контрол на радиочестотния спектър”,

Главна дирекция „Контрол на съобщенията” - 1 щ. бр.

 

Области на дейност:  Осъществява дейности, свързани с контрола по спазването на Закона за електронните съобщения, нормативните актове в областта на съобщенията, издадените разрешения, приложимите общи изисквания и решения на КРС чрез изпълнение на основните задачи по мониторинг на радиочестотния спектър посредством специализирана измервателна апаратура.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

  • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;

 

  • Предпочитана специалност: технически науки – Комуникационна техника и технологии, Радиокомуникации;

 

  • Професионален опит: не се изисква;

 

  • Познания за работа с измервателна апаратура и специализиран софтуер;

 

  • Добри административни умения;

 

  • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 780 лв. до 820 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;

интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

  • Автобиография - по преценка на кандидата;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документ за работа със специализиран софтуер, при наличен такъв;
  • Копие от документ, удостоверяващ професионален опит, ако има такъв.

 

Документи се подават до 16.01.2018 год., включително.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.