О Б Я В Л Е Н И Е КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжност „Старши експерт” в отдел „Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър”, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” – 1 щ. бр

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжност „Старши експерт” в

отдел „Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър”, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” – 1 щ. бр.

 

Области на дейност: Извършва дейности свързани с изграждане, поддържане и развитие на Националната система за мониторинг на територията на цялата страна. Извършва дейности по поддръжка, съхранение, калибриране и ремонт на измервателната апаратура. Проучва опита в областта на измервателна апаратура за мониторинг и контрол на електронни мрежи. Оказва методическа помощ на териториалните звена във връзка с експлоатация и поддръжка на измервателната апаратура. Извършва измервания за проверка на защитното отношение спрямо  интермодулационни продукти тип А1 в честотен диапазон 109–137 MHz. Участва в работните групи по подготовка на документация и избор на изпълнител в процедури по ЗОП. Извършва дейности по поддържане в изправност и отчитане на МПС, предоставени за управление на служителите от дирекцията.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Предпочитана специалност: технически науки: комуникационна техника и технологии, радиокомуникации;
 • Професионален опит: 2 години  в  работа с измервателна техника  в областта на електронните съобщения и/или поддръжка на телекомуникационни съоръжения, или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Да притежава много добри специализирани познания за работа с измервателна апаратура;
 • Да притежава много добри познания по отношение на нормативните актове в областта на електронните съобщения и процедурите по обществените поръчки;
 • Компютърна грамотност – MS Office, работа в Internet;
 • Средно ниво на английски език;
 • Да притежава много добри административни умения;
 • Да притежава свидетелство за управление на МПС – категория В.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 920 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

 

 

Документи се подават до 16.01.2018 год., включително.

 

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията,  гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”