О Б Я В Л Е Н И Е КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” в отдел „Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър”, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” – 1 щ. бр.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” в

отдел „Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър”, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” – 1 щ. бр.

 

Области на дейност: Извършва дейности на място по профилактика, диагностика и ремонт на необслужваемите станции за радиомониторинг от Националната система за мониторинг на територията на цялата страна. Извършва дейности по поддръжка, съхранение, калибриране и ремонт на измервателната апаратура. Проучва опита в областта на измервателна апаратура за мониторинг и контрол на електронни мрежи. Участва в работните групи по подготовка на документация и избор на изпълнител в процедури по ЗОП. Извършва дейности по поддържане в изправност и отчитане на служебните МПС, предоставени за управление на служителите от Главна дирекция „Контрол на съобщенията”.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

  • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър по;
  • Предпочитана специалност: технически науки: комуникационна техника и технологии, радиокомуникации;
  • Професионален опит: не се изисква;
  • Компютърна грамотност – MS Office;
  • Основно ниво на английски език;
  • Водач на МПС – активен шофьор, категория B.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 780 лв. до 820 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

Документи се подават до 16.01.2018 год., включително.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията,    гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.