СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в отдел „Радиоразпръскване”, дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране” – 2 щ. бр.

 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в отдел „Радиоразпръскване”, дирекция Разрешителна дейност и честотно планиране” – 2 щ. бр.

 

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши:

 

 

Допуска до конкурса кандидатите по реда на подаване на документите:

 

 

  1. Калоян Петров Ганчев
  2. Нешко Вълчев Вълчев
  3. Александър Иванов Ванчев

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 09.01.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС, и с професионалната област на длъжността - радиокомуникации и общи технически въпроси, нормативна уредба в областта на електронните съобщения.


Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 

  1. Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация;
  2. Закон за електронните съобщения;
  3. Интернет страница на КРС.


 

Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе на 10.01.2018год. от 10:00 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6.

 

Интервюто ще включва и кратък устен превод от английски на български език.


 

Не се допускат до конкурса следните кандидати:

 

 

Име, презиме

и фамилия

Основание

за недопускане

1. Георги Мирославов Иванов

Не е предоставен документ за завършено висше образование

 

 

 

 

 

Мирослава Тодорова

Директор на дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране”  и

Председател на конкурсната комисия