Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Радиоразпръскване” дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране” – 2 щ. бр.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността

„Младши експерт” в отдел „Радиоразпръскване”  

дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране” – 2 щ. бр.

 

Области на дейност:  Осъществяване на дейности, свързани с разрешителната дейност – издаване, изменение, допълнение, спиране и прекратяване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване, съгласно ЗЕС и ЗРТ. Извършва технически проучвания за ефективно управление и използване на радиочестотния спектър. Осъществява честотно планиране на мрежи от радиослужба радиоразпръскване. Участва в подготовка на документи и експертни становища, необходими за национално и международно координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на мрежите от радиослужба радиоразпръскване.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 

  • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
  • Предпочитана специалност: Радиотехника, Телекомуникационни технологии, Безжични комуникации и разпръскване, Информационни технологии, Електроника;
  • Професионален опит: не се изисква;
  • Основно ниво на владеене на английски език (А2);
  • Много добра компютърна грамотност Windows, MS Office, Интернет.

 

 

Размер на заплатата, определена за длъжността –  от 780 лв. до 820 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю. Интервюто включва и кратък устен превод от английски на български език.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

Краен срок за подаване на заявления 07.12.2017 год., включително.

 

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.