Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Международна дейност”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

Области на дейност: Организиране на представителството и участието на КРС в дейността на международните правителствени и специализирани организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги, изработване на преводи, доклади, писма и справки, осигуряване на логистичната подкрепа на международни прояви в страната и в чужбина, протоколни дейности.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Предпочитана специалност: хуманитарни науки, международни икономически отношения.
 • Професионален опит: над 2 години опит в областта на международната дейност или протокола или ранг, придобит като държавен служител ІV младши;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на друг чужд език е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Специализации в областта на международните отношения ще се считат за предимство.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 920 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • практически изпит за преценка на владеенето на английски език;
 • интервю

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

 

 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ за владеене на английски език;
 • Копие от документ, удостоверяващ професионален опит;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
 • Копие от документ, удостоверяващ специализация в международните отношения, ако има такъв.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Краен срок за кандидатстване 18.09.2017 год., включително

 

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.