Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Координация и планиране”, дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 

Области на дейност:  Подпомага дейността на КРС при планиране и разработване на нейните стратегически цели и приоритети, както и дейността на КРС, свързана с участието й в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения; участва в изпълнението на задачи, свързани с изготвянето на пазарни анализи; участва в изготвянето на доклади, становища, предложения и официални позиции на КРС; текущо следи измененията на Регулаторната рамка на европейско ниво и практиките на националните регулаторни органи на останалите държави-членки на ЕС по различни аспекти на регулирането.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Професионална област: икономическа или техническа
 • Професионален опит: над 2 години или ранг, придобит като държавен служител ІV младши;
 • Много добро ниво на английски език -  минимално ниво В1 от Европейската езикова рамка. Владеенето на друг чужд език е предимство.
 • Много добра компютърна грамотност.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 800 лв. до 920 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 

 • Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • Интервю. Интервюто включва и устен превод за преценка на нивото на владеене на английски език.

 

 • Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ за владеене на английски език;
 • Копие от документ, удостоверяващ професионален опит;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Краен срок за кандидатстване 18.09.2017 год., включително

  

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.